Považská galéria umenia v Žiline

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. OVS-04/2019/PGU

Považská galéria umenia v Žiline vyhlasuje podľa § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na prenájom nebytových priestorov v súlade s § 9a ods. 9 v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. Čl. 22 ods. 1 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja a súčasne zverejňuje zámer prenajať časti svojho dočasne prebytočného majetku formou obchodnej verejnej súťaže.

Zámer a podmienky verejnej obchodnej súťaže nájdete tu