Považská galéria umenia v Žiline

Voľné pracovné miesto : Riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline

Názov pozície: riaditeľ Považskej galérie umenia v Žiline, Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina
Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/9/2020

Názov organizácie: Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina
Pracovná oblasť: verejná správa – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce: Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova č. 2, 010 01 Žilina
Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Dátum nástupu: od 01.10.2020, príp. dohodou

Platové podmienky: od 1 400 € brutto/mesačne

Zamestnanecké výhody, benefity:
• stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:
• komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
• zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA
Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou

Požadovaná prax: 5 ročná odborná prax, 3 ročná riadiaca prax

Pozícia vhodná pre absolventa: nie
Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa
Vodičský preukaz: skupiny B

Osobnostné predpoklady:

• manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
• znalosť štátneho jazyka,
• znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
• bezúhonnosť.

Ďalšie požiadavky:
• odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.)

Zoznam požadovaných dokumentov:
• predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
• motivačného listu,
• štruktúrovaného profesijného životopisu,
• fotokópie dokladu o vzdelaní,
• predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služiebs dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližšie 4 roky v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.regionzilina.sk» oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE
Dátum vyhlásenia výberového konania:  6.8.2020

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
do 04. 09. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:
poštou na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilinas označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte Mgr. Skopalovú na t. č.: 041/5032 440 alebo 0905 454 003.
Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka a osobný pohovor
Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Skopalová, t.č. 041/5032 440, e-mail alzbeta.skopalova@zilinskazupa.sk

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.