Aktuálne výstavy

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

PGU 40+

výber z akvizícií Považskej galérie umenia v Žiline 2006 – 2016

1.12.2016 – 22.1.2017
Kurátori výstavy: Mira Sikorová-Putišová, Milan Mazúr
Vernisáž: štvrtok 1. decembra 2016 o 17.00 hod

PGU 40+

Názov výstavy PGU 40+ odkazuje na skutočnosti, že existencia Považskej galérie umenia v Žiline sa v tomto roku dostala do časového medzníka, ktorý môžeme metaforicky označiť ako „stredný vek“, pričom jej predchádzajúca činnosť výrazným podielom ovplyvňuje aj perspektívy aktivít galérie v budúcnosti. V období od vzniku galérie až do konca 80. rokov zameranie zbierkového fondu ovplyvnilo realizovanie pravidelných celoslovenských prehliadok kresby, v nasledujúcom desaťročí bola PGU v Žiline prakticky jediná, ktorá systematicky získavala akvizície z oblasti nových médií 90. rokov. V novom miléniu sa budovanie zbierkového fondu galérie dá charakterizovať ako práca realizovaná v líniách, ktoré vyústili najmä do vzniku stálych expozícií. Prvé múzeum intermédií (od roku 2012), zameranej na prezentáciu diel intermediálneho a mediálneho umenia a Stálej expozície diel Vincenta Hložníka (od roku 2009). Získavanie akvizícií pre PGU je však, nielen v súvislosti so spomínanými výstupmi, komplexná činnosť, v rámci ktorej sa galéria orientuje najmä na získavanie diel od autorov v zbierke nezastúpených, na diela výtvarníkov, ktorých tvorba prekračuje regionálny rámec. Aktuálna výstava PGU 40+ prezentuje výber zo zbierkového fondu PGU v Žiline, nadobúdaného roku 2006. Ako projekt, ktorého základnou koncepciou je predstaviť činnosť v oblasti budovania zbierkového fondu v uvedenom časovom období, tak prináša diela realizované v širokom rozpätí médií: fotografie, kresby, plastiky, objekty, inštalácie, prípadne iné hybridné médiá. Súčasťou otvorenia výstavy bude aj prezentácia filmového dokumentu 40+ rokov PGU, zachytávajúceho doterajšiu odbornú činnosť Považskej galérie umenia v Žiline od jej vzniku, a to prostredníctvom vybraných ťažiskových projektov – predovšetkým výstav, a ďalších kľúčových momentov.

Michal Kern_Každý človek je môj brat 1977 Robert Brun_Shadow II 2002 Miloš Kopták_United Faces of Benetton 2003

 

Fotografie z výstavy a vernisáže:

PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+ PGU 40+

Anton Čierny Daniela Krajčová Ján Triaška Juraj Poliak Marck Brusse Marck Brusse Marek Ryboň Patrik Illo Patrik Kovačovský Róbert Brun Rudolf Sikora

 

 

Výstavná sieň - prízemie

 

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ
          - výber zo zbierky Považskej galérie umenia v Žiline časť I.

 

Autori: Simona Bubánová, Pavlína Fichta Čierna, Denisa Lehocká, Karol Pichler, Boris Ondreička, Laco Teren, Jozef Šramka, Jana Želibská
Kurátorka expozície: Mira Sikorová-Putišová
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí
Vernisáž: piatok 30. novembra 2012 o 17.00 hod

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ

Projekt Prvé múzeum intermédií je dlhodobou expozíciou diel vybraných predovšetkým zo zbierky intermedií a mediálneho umenia Považskej galérie umenia v Žiline. Okrem tejto špecializácie, danej kategóriou formy diela alebo média výtvarného umenia, je zároveň prvou expozíciou dlhodobého charakteru na Slovensku, ktorá prezentuje diela domáceho výtvarného umenia po roku 1989. Otvorenie expozície podmienilo zameranie galérie na mapovanie súčasného umenia a jej profilácia na umenie intermédií, ktorá je pre ňu typická od začiatku 90. rokov, a to nielen v prezentačnej, ale aj akvizičnej činnosti.
Jej výsledkom je zbierka intermédií a mediálneho umenia, ktorá pozostáva z diel vo forme objektu, inštalácie, videoinštalácie, videa a realizácií, kde v rámci ich integrity dochádza k presahom do iných médií. Výsledkom takto nasmerovanej 20 ročnej akvizičnej činnosti galérie (prvá inštalácia sa stala súčasťou zbierkového fondu v roku 1992) je kolekcia 50 diel. Dokumentuje postmoderné a predovšetkým neokonceptuálne umenie v jeho hlavných prúdoch a stratégiách a obsahuje mnohé emblematické intermediálne diela 90. rokov. Na existencii toho segmentu zbierkového fondu výrazne vplývalo odborné zameranie jej riaditeľky Kataríny Rusnákovej (galériu viedla v rokoch 1992 – 1997) a jej hlavného kurátora Radislava Matuštíka (pôsobil tam v rokoch 1992 – 1996). Aj dnes, s odstupom času, je rozhodnutie vytvoriť zbierku intermédií výnimočným krokom. V dobovom kontexte bola totiž PGU jedinou galériou pôsobiacou v regióne, ktorá počas pomerne krátkeho obdobia piatich rokov (1992 – 1997) - v tejto dodnes ťažiskovej fáze tvorby zbierky, ju dokázala vybudovať v ojedinelom rozsahu. V súčasnosti je už doplnená realizáciami viacerých mladších autorov, ktorí formovali podobu slovenského umenia uplynulých nultých rokoch.
Aktuálny – I. výber 8 autorov a autoriek a ich diel referuje o prítomnosti/zotrvaní vizuálneho jazyka postmoderného umenia v 90. rokoch, o stratégiách neokonceptálneho umenia v objekte či modifikovanom readymade. Súčasne prináša pohľad na vybrané línie postfeminizmu, resp. výtvarného umenia zviazaného s problematikou rodových otázok. Zastrešujúcim leitmotívom prezentácie je dôraz na prvok telesnosti (ako jednej z tém umenia 90. rokov), ktorú expozícia prezentuje v jej expresívnom modeli (L. Teren, B. Ondreička, K. Pichler, S. Bubánová) a jemnejšom introvertnejšom modeli (J. Želibská, D. Lehocká, P. F. Čierna, J. Šramka).
Paralelnou aktivitou Prvého múzea intermédií je prezentácia diel Laca Terena, ktorou sa otvára cyklus výstav vybraných autorov z aktuálnej verzie expozície. Obsahuje výber z jeho tvorby z 90. rokov, kde ťažiskovým je objekt Milenec (1996). Spolu so sériou objektov autora Hatto (1994), nachádzajúcou sa v prvom výbere pre dlhodobú expozíciu, boli premiérovo predstavenými dielami na výročných výstavách Sorosovho centra súčasného umenia – dôležitých prezentáciách súčasného umenia konaných v 90. rokoch.

MÚZEUM INTERMÉDIÍ

 

Fotografie z otvorenia a z expozície:

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ - Pavlína Fichta Čierna, Aranžmá, 2001, video PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ

 

Výstavná sieň - 2. poschodie

 

Stála expozícia Vincenta Hložníka

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

 

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Architekt expozície: Dušan Voštenák
Hudobný program: Suchoňovo kvinteto
Vernisáž: pondelok 8. decembra 2014 o 16.00

Pozvánka na vernisáž výstavy v PDF

Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Josefa Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Mexiku a inde. Po štúdiách sa vrátil do rodného Svederníka, neskôr žil a tvoril v Žiline. V roku 1952 začal pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 1958 bol menovaný za profesora a stáva sa rektorom, do roku 1972 viedol oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. V „normalizačnom období“ v roku 1972 bol prinútený zo školy odísť. Od tej doby pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.
V 50. rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení. Hložníková grafická škola zanechala výrazné stopy na brilantnej úrovni súčasnej slovenskej grafiky. Jeho dielo patrí medzi najznámejšie v celom rozsahu a vo všetkých premenách. Hložníkovú tvorbu sprevádzal búrlivý rytmus vývinových premien. Tvorba v oblasti kresby a grafiky je hlboko humanistická a sociálna, je expresívna a dynamická.
Výstava predstavuje výber z kresliarskej a grafickej tvorby autora z obdobia od štyridsiatych rokov až po deväťdesiate roky dvadsiateho storočia, ktoré pochádzajú zo zbierok v správe Považskej galérie umenia v Žiline. Vystavené diela sú výberom z pozostalosti a daru manželky autora Viery Hložníkovej. Reinštalácia predstavuje autora ako bravúrneho kresliara a grafika, a je pripravená k 95. výročiu nedožitých narodenín ako súčasť „Roka Vincenta Hložníka“, vyhláseným Žilinským samosprávnym krajom.

Vincent Hložník: Hlava, 1941

Vincent Hložník: Hlava, 1941

 

Fotografie zo slávnostného otvorenia:

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

Fotografie z expozície:

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

 

Pravda 25.10.2014 : V Žiline vystavia kresby a grafiky Vincenta Hložníka

Pravda 25.10.2014 : "V Žiline vystavia kresby a grafiky Vincenta Hložníka"

 

Iné aktivity, oznamy

 

MAĽUJ #podľa seba

V Považskej galérii umenia v Žiline - Emócia – 5.11.2016 vernisáž výstavy Evy Šugarovej

MAĽUJ #podľa seba MAĽUJ #podľa seba

 

 

SMERNICA Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (PDF)