Aktuálne výstavy

Výstavná sieň - 1. poschodie

 

Ján Triaška – Postava (po)stoj

20.10. – 20.11.2016
Vernisáž: štvrtok 20. októbra o 17.00 hod.
Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

Ján Triaška – Postava (po)stoj

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava v Považskej galérii umenia v Žiline obsahuje realizácie autora z posledného obdobia. Figúra alebo proces či fenomén figurácie sa však v jeho maliarskej tvorbe objavuje priebežne, no s rôznou mierou intenzity. Ak sa pozrieme na doterajšiu tvorbu autora cez optiku figúry alebo prítomnosť postavy v jej výstupoch, je zjavné, že, až na niekoľko „vybočení“, resp. polôh maľby, kde základným konštruktom je text, prípadne rôzne podoby, i tak výrazne subjektivizovanej, abstrakcie, je dôležitým prvkom. Jej prítomnosť je v jeho tvorbe priebežná - skrz motív piktogramu v starších prácach, kde je aktérom určitého mikropríbehu alebo komentátorom situácie, býva zobrazená napr. ako postava anonymného developera s výrezom namiesto hlavy (séria malieb venujúca sa vybranej sociálnej problematike), a v momentálnej situácii sa dá povedať, že sa stala ťažiskovým elementom jeho maľby.
Autor narába s explicitnou podobou figúry alebo s jej fragmentmi, chápe ju ako reálneho zástupcu skutočnosti, aj ako jej symbolické či ikonografické zastúpenie. Využíva systém tzv. postmodernej narácie, v ktorej sa stretávajú odkazy na historickú figuratívnu maľbu (maliar apropriuje jej typické formy) s ikonografiou pop kultúry dneška, ktorej súčasťou sú aj vizuály figúr detských resp. tínedžerských hračiek, pc hier a podobne. Figurácia je kľúčovou kontextuálnou jednotkou, ktorou výtvarník kriticky reaguje súčasné - predovšetkým negatívne kultúrnospoločenské, najmä sociálne fenomény. Zároveň však akoby ňou spochybňoval i hodnotu historickej maľby, či jej automaticky očakávanú evaluáciu danú ubiehajúcim časom.
V doterajšej tvorbe Jána Triašku sa okrem malieb objavili i postfotografie, video s spojitosti s objektom, site-specific inštalácia, lightbox integrujúci obrazy vychádzajúce z digitálnych tlačí a počítačová animácia. Bola súčasťou tzv. implantátu – podoby zobrazenia, spájajúceho digitálnu zložku a tradičnú maliarsku. Rôznorodosť médií však nikdy nebola prejavom ich skúšania si cieľom nájsť si to výhodné. Naopak, je dôsledkom autorovej schopnosti komplexne uchopiť dané dielo, všetky aspekty, ktoré obsahuje, a zároveň dôkazom, že autor je schopný si pre riešenú problematiku zvoliť relevantnú formu. Tvorba (predovšetkým maliarska) Jána Triašku v zásade predstavuje typ mimo majoritného prúdu - všeobecne obľúbeného pre vizuálnu spektakulárnosť, ktorá v súčasnosti môže byť i výsledkom technických a technologických špekulácií. Vernisáž výstavy Jána Triašku s názvom Postava Po(stoj) v kurátorskej koncepcii Miry Sikorovej-Putišovej bude vo štvrtok 20. októbra 2016 a výstav potrvá do 20. 11. 2016.

Ján Triaška sa narodil v roku 1977 v Novom Sade v Srbsku. V roku 2007 ukončil doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave na Katedre maľby (prof. Ján Berger). Žije a tvorí v Bratislave.

 

 

 

Výstavná sieň - prízemie

 

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ
          - výber zo zbierky Považskej galérie umenia v Žiline časť I.

 

Autori: Simona Bubánová, Pavlína Fichta Čierna, Denisa Lehocká, Karol Pichler, Boris Ondreička, Laco Teren, Jozef Šramka, Jana Želibská
Kurátorka expozície: Mira Sikorová-Putišová
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí
Vernisáž: piatok 30. novembra 2012 o 17.00 hod

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ

Projekt Prvé múzeum intermédií je dlhodobou expozíciou diel vybraných predovšetkým zo zbierky intermedií a mediálneho umenia Považskej galérie umenia v Žiline. Okrem tejto špecializácie, danej kategóriou formy diela alebo média výtvarného umenia, je zároveň prvou expozíciou dlhodobého charakteru na Slovensku, ktorá prezentuje diela domáceho výtvarného umenia po roku 1989. Otvorenie expozície podmienilo zameranie galérie na mapovanie súčasného umenia a jej profilácia na umenie intermédií, ktorá je pre ňu typická od začiatku 90. rokov, a to nielen v prezentačnej, ale aj akvizičnej činnosti.
Jej výsledkom je zbierka intermédií a mediálneho umenia, ktorá pozostáva z diel vo forme objektu, inštalácie, videoinštalácie, videa a realizácií, kde v rámci ich integrity dochádza k presahom do iných médií. Výsledkom takto nasmerovanej 20 ročnej akvizičnej činnosti galérie (prvá inštalácia sa stala súčasťou zbierkového fondu v roku 1992) je kolekcia 50 diel. Dokumentuje postmoderné a predovšetkým neokonceptuálne umenie v jeho hlavných prúdoch a stratégiách a obsahuje mnohé emblematické intermediálne diela 90. rokov. Na existencii toho segmentu zbierkového fondu výrazne vplývalo odborné zameranie jej riaditeľky Kataríny Rusnákovej (galériu viedla v rokoch 1992 – 1997) a jej hlavného kurátora Radislava Matuštíka (pôsobil tam v rokoch 1992 – 1996). Aj dnes, s odstupom času, je rozhodnutie vytvoriť zbierku intermédií výnimočným krokom. V dobovom kontexte bola totiž PGU jedinou galériou pôsobiacou v regióne, ktorá počas pomerne krátkeho obdobia piatich rokov (1992 – 1997) - v tejto dodnes ťažiskovej fáze tvorby zbierky, ju dokázala vybudovať v ojedinelom rozsahu. V súčasnosti je už doplnená realizáciami viacerých mladších autorov, ktorí formovali podobu slovenského umenia uplynulých nultých rokoch.
Aktuálny – I. výber 8 autorov a autoriek a ich diel referuje o prítomnosti/zotrvaní vizuálneho jazyka postmoderného umenia v 90. rokoch, o stratégiách neokonceptálneho umenia v objekte či modifikovanom readymade. Súčasne prináša pohľad na vybrané línie postfeminizmu, resp. výtvarného umenia zviazaného s problematikou rodových otázok. Zastrešujúcim leitmotívom prezentácie je dôraz na prvok telesnosti (ako jednej z tém umenia 90. rokov), ktorú expozícia prezentuje v jej expresívnom modeli (L. Teren, B. Ondreička, K. Pichler, S. Bubánová) a jemnejšom introvertnejšom modeli (J. Želibská, D. Lehocká, P. F. Čierna, J. Šramka).
Paralelnou aktivitou Prvého múzea intermédií je prezentácia diel Laca Terena, ktorou sa otvára cyklus výstav vybraných autorov z aktuálnej verzie expozície. Obsahuje výber z jeho tvorby z 90. rokov, kde ťažiskovým je objekt Milenec (1996). Spolu so sériou objektov autora Hatto (1994), nachádzajúcou sa v prvom výbere pre dlhodobú expozíciu, boli premiérovo predstavenými dielami na výročných výstavách Sorosovho centra súčasného umenia – dôležitých prezentáciách súčasného umenia konaných v 90. rokoch.

MÚZEUM INTERMÉDIÍ

 

Fotografie z otvorenia a z expozície:

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ - Pavlína Fichta Čierna, Aranžmá, 2001, video PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ

 

Výstavná sieň - 2. poschodie

 

Stála expozícia Vincenta Hložníka

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

 

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Architekt expozície: Dušan Voštenák
Hudobný program: Suchoňovo kvinteto
Vernisáž: pondelok 8. decembra 2014 o 16.00

Pozvánka na vernisáž výstavy v PDF

Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u profesorov Františka Kyselu a Josefa Nováka. Absolvoval študijné pobyty v Taliansku, Maďarsku, Francúzsku, Mexiku a inde. Po štúdiách sa vrátil do rodného Svederníka, neskôr žil a tvoril v Žiline. V roku 1952 začal pedagogicky pôsobiť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 1958 bol menovaný za profesora a stáva sa rektorom, do roku 1972 viedol oddelenie voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. V „normalizačnom období“ v roku 1972 bol prinútený zo školy odísť. Od tej doby pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní. Zomrel v roku 1997 v Bratislave.
V 50. rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení. Hložníková grafická škola zanechala výrazné stopy na brilantnej úrovni súčasnej slovenskej grafiky. Jeho dielo patrí medzi najznámejšie v celom rozsahu a vo všetkých premenách. Hložníkovú tvorbu sprevádzal búrlivý rytmus vývinových premien. Tvorba v oblasti kresby a grafiky je hlboko humanistická a sociálna, je expresívna a dynamická.
Výstava predstavuje výber z kresliarskej a grafickej tvorby autora z obdobia od štyridsiatych rokov až po deväťdesiate roky dvadsiateho storočia, ktoré pochádzajú zo zbierok v správe Považskej galérie umenia v Žiline. Vystavené diela sú výberom z pozostalosti a daru manželky autora Viery Hložníkovej. Reinštalácia predstavuje autora ako bravúrneho kresliara a grafika, a je pripravená k 95. výročiu nedožitých narodenín ako súčasť „Roka Vincenta Hložníka“, vyhláseným Žilinským samosprávnym krajom.

Vincent Hložník: Hlava, 1941

Vincent Hložník: Hlava, 1941

 

Fotografie zo slávnostného otvorenia:

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

Fotografie z expozície:

VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika VINCENT HLOŽNÍK – Kresba a grafika

 

Pravda 25.10.2014 : V Žiline vystavia kresby a grafiky Vincenta Hložníka

Pravda 25.10.2014 : "V Žiline vystavia kresby a grafiky Vincenta Hložníka"

 

Iné aktivity, oznamy

 

MAĽUJ PODĽA SEBA

V Považskej galérii umenia v Žiline- CIACHOVŇA, 2.JÚLA 2016

MAĽUJ PODĽA SEBA MAĽUJ PODĽA SEBA MAĽUJ PODĽA SEBA MAĽUJ PODĽA SEBA MAĽUJ PODĽA SEBA MAĽUJ PODĽA SEBA MAĽUJ PODĽA SEBA

 

 

SMERNICA Žilinského samosprávneho kraja o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (PDF)