ZMLUVY 2019
Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1/2019 4/2019 Poistná zmluva -hromadné úrazové poistenie Union poisťovňa, a.s. 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava hromadné poistenie 60,00 1.1.2019-31.12.2019 19.12.2018 2.1.2019
2/2019 7/2019 2019-08-01 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín komisionárska zmluva podľa rozpisu v zmluve 17.1.2019-31.3.2019 15.1.2019 18.1.2019
3/2019 10/2019 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217431 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1694 I. polrok, 1694 / II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
4/2019 11/2019 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217430 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 139/I. polrok, 139/ II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
5/2019 12/2018 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217429 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 199/I. polrok, 199/ II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
6/2019 13/2018 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7216389 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 302/I. polrok, 302/ II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
7/2019 14/2018 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7218187 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 63/ I. polrok, 63 / II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
8/2019 31/2019 Zmluva o dielo Ester Mládenková zmluva 50,00 21.1.2019-25.1.2019 21.1.2019 21.1.2019
9/2019 56/2019 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Źilina zmluva bezodpolatne 11.3.2019- 11.3.2019 13.3.2019
10/2019 58/2019 Zmluva o dielo Ester Mládenková zmluva 50,00 10.3.2019-21.3.2019 10.3.2019 10.3.2019
11/2019 63/2019 Kúpna zmluva Jana Želibská kúpna zmluva 16000,00 14.3.2019-neurčito 14.3.2019 14.3.2019

FAKTÚRY 2019
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia

OBJEDNÁVKY 2019
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH v EUR Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2019 doména pgu.sk 14,28 7.1.2019 WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 1/2019 doména 8.1.2019
2/2019 tlačiarenské práce k výstavám PGU do 50,00 7.1.2019 Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 2/2019 tlačiarenské práce k výstavám PGU 8.1.2019
3/2019 poštové známky -pozvávky k výstavám 247,50 11.1.2019 Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica Mgr. Milan Mazúr 3/2019 poštové známky -pozvávky k výstavám 11.1.2019
4/2019 vytvorenie emailovej kampane cez mailchimps 180,00 17.1.2019 FIWE DIMENSIONS s.r.o., P.O. BOX 186, Pod Krásnom 9789, 036 01 Martin Mgr. Milan Mazúr 4/2019 vytvorenie emailovej kampane cez mailchimps 24.1.2019
5/2019 kopírovací papier biely A4/80 g/500 ks 75,00 18.1.2019 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 5/2019 kopírovací papier biely H4/80 g /500 ks 24.1.2019
6/2019 plastové sklá na diela-výmena 13,50 24.1.2019 Sklorez, A. Kmeťa 30, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 6/2019 plastové sklá na diela-výmena 25.1.2019
7/2019 pripojenie EZS na Cerberos 800,00 24.1.2019 Teco-Ing. Ján Králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 7/2019 pripojenie EZS na Cerberos 25.1.2019
8/2019 pravidelná revízia el. rozvádzačov, kotla, spotrebičov, odstránenie zistených drobných závad 790,00 24.1.2019 Ondrej Butkay OB Elektro, s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 8/2019 pravidelná revízia el. rozvádzačov, kotla, spotrebičov, odstránenie zistených drobných závad 25.1.2019
9/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Mesiac architektúry 88,54 24.1.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 9/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Mesiac architektúry 25.1.2019
10/2019 pravidelná kontrola a revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia, dodávka a montáž elektromeru 4.2.2019 Ondrej Butkay OB Elektro, s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 10/2019 kontrola a revízia 6.2.019
11/2019 výroba písmen k výstave Mesiac architektúry 42,00 4.2.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 11/2019 výroba písmen k výstave Mesiac architektúry 6.2.019
12/2019 školenie 50,00/školenie osoba 25.2.2019 Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žiina Mgr. Milan Mazúr 12/2019 školenie 26.2.2019
13/2019 toner do tlačiarni do 70,00 7.3.2019 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 13/2019 toner do tlačiarni 12.3.2019
14/2019 toner do tlačiarne 14,00 7.3.2019 Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 14/2019 toner do tlačiarne 12.3.2019
15/2019 úchytky na obrazy k výstave Pripomienky 15,00 13.3.2019 Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 15/2019 úchytky na obrazy k výstave Pripomienky 14.3.2019
16/2019 maliarsky materiál podľa výberu k výstave Pripomienky do 175,00 14.3.2019 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 16/2019 maliarsky materiál podľa výberu k výstave Pripomienky 14.3.2019
17/2019 pranie, čistenie a manolovanie okenných závesov z priestorov I.posch. PGU do 60,00 14.3.2019 Laundry and Clean servis s.r.o., Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina Mgr. Milan Mazúr 17/2019 pranie, čistenie a manolovanie okenných závesov z priestorov I.posch. PGU 14.3.2019
18/2019 grafický a akvarelový papier k výstave Pripomienky 71,00 14.3.2019 Ekoofice, s.r.o., Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom Mgr. Milan Mazúr 18/2019 grafický a akvarelový papier k výstave Pripomienky 14.3.2019
19/2019 uverejnenie inzerátu 40,00 18.3.2019 Žilinský večerník, J.Milca 6, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 19/2019 uverejnenie inzerátu 19.3.2019
20/2019 uverejnenie inzerátu 71,28 18.3.2019 MY Žilinské noviny, Nám.A.Hlinku 1, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 20/2019 uverejnenie inzerátu 19.3.2019

© Copyright 2017 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.