ZMLUVY 2020
Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1/2020 292/2019 Dodatok č. 1 ku zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 6/2018 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave 00164721 Bratislavský hrad, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislva Predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.8.2018-31.1.2021 16.12.2019 7.1.2020
2/2020 312/2019 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 7/2019 Tatranská galéria Poprad 37781481 Hviezdoslavova 341/12, 058 01 Poprad výpožičke zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 9.1.-15.4.2020 2.1.2020 7.1.2020
3/2020 2/2020 Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatv. na základe RZ č. Z-00046658/2019 Stredoslovenská energetika 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny 69,79 eur/MWh 1.1.2020-31.12.2020 30.12.2019 7.1.2020
4/2020 12/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217429 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 173/I.polrok, 173/II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
5/2020 13/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217430 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 187/I. polrok, 187/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
6/2020 14/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217431 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1833 I. polrok, 1833 / II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
7/2020 15/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7216389 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1159/I. polrok, 1159/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
8/2020 16/2020 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7218187 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 164/ I. polrok, 164/ II.polrok 1.1.2020-31.12.2020 31.12.2019 14.1.2020
9/2020 17/2020 Zmluva o dielo č. 1/2020 podľa § 536 na nasl.z.č. 513/1991 Z.z. OZ PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. Zmluva o dielo č. 1/2020 podľa § 536 na nasl.z.č. 513/1991 Z.z. OZ 150,00 7.1.2020-15.1.2020 17.1.2020 23.1.2020
10/2020 26/2020 Poistná zmluva č.11-131-44 Union poisťovňa, a.s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava Poistná zmluva č.11-131-44 2,50/os/mesiac, 30,00/os/rok 8.1.2020-31.12.2020 14.1.2020 23.1.2020
11/2020 27/2020 Zmluva o výpožičke Nadácia ŽSK pre podporu rodiny Republiky 1, 010 01 Žilina Zmluva o výpožičke 160,00 1.1.2020-31.12.2020 7.1.2020 23.1.2020
12/2020 31/2020 Zmluva o dielo Ester Mládenková Zmluva o dielo 50,00 3.2.2020-13.2.2020 3.2.2020 3.2.2020
13/2020 32/2020 Komisionárska zmluva Tatranská galéria v Poprade 37781481 Hviezdoslavova 12, 058 01 Poprad Komisionárska zmluva 10/ks 21.1.2020-31.3.2020 21.1.2020 3.2.2020
14/2020 38/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2020 Šarišská galéria v Prešove 37781286 Hlavná 51, 080 01 Prešov výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 25.3.-30.6.2020 17.2.2020 20.2.2020
15/2020 39/2020 Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ZSK Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 010 01 Žilina Zmluva o zverení zhodnotenia majetku ZSK 58218,19 22.10.2019-neurčitá 22.10.2019 3.3.2020
16/2020 40/2020 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti podľa §2 ods.2 a §6 z.č. 406/2011.. PhDr. Jarmila Sucháňová - - Zmluva o dobrovoľníckej činnosti bezodplatne 1.3.2020-31.3.2020 27.2.2020 3.3.2020
17/2020 45/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 2/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 6.4.2020-30.6.2021 3.3.2020 6.3.2020
18/2020 44/2020 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 3/2020 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo nám. 11, 026 01 Dolný Kubín výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 18.3. -30.9.2020 6.3.2020 11.3.2020
19/2020 68/2020 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina Zmluva o zverení majetku do správy správcovi bezodplatne 5.3.2020-neurčito 5.3.2020 11.3.2020

FAKTÚRY 2020
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2020 pgu.sk ( sk doména) 14,28 č. obj. 84/2019 07.01.2020 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 13.01.2020 31-01.2020
2/2020 elektronické stravovacie poukážky 939,92 RD č.549/2015/OP a VO 08.01.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 29.01.2020 31.01.2020
3/2020
4/2020 5 ks transparentných krytov 25,00 č. obj.95/2019 10.01.2019 35966289:Engie Services,s.r.o, Jarošova 1, pobočka Žilina, kysucká 16C, 010 01 Žilina 16.01.2020 31.01.2020
5/2020 paspatry na diela V.Hložník 37,80 č. obj. 4/2020 17.01.2020 10950141: Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina 24.01.2020 31.01.2020
6/2020 predaj kníh z KP 13,30 Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 23.01.2020 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 29.01.2020 31.01.2020
7/2020 členský príspevok za rok 2019 200,00 27.01.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 28.01.2020 31.01.2020
8/2020 členský príspevok za rok 2020 200,00 27.01.2020 30842654:Slovenská obchodná a priemyselná komora, Hálkova 31, 010 01 Žilina 07.02.2020 28.02.2020
9/2020 predaj kníh z KP 4,50 KZ č.2019-03-29 29.01.2020 42265959:Pilot, Adámiho 2, 841 05 Bratislava 17.02.2020 28.02.2020
10/2020 PHM 72,19 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 04.02.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 14.02.20220 28.02.2020
11/2020 odborné školenia 50,00/školenie osoba č. obj. 2/2020 04.02.2020 36663484: Educo- Consult, s .r. o.,Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina 05.02.2020 28.02.2020
12/2020 odborný seminár mzdovej ekónomky PGU 30,00/školenie osoba č. obj. 3/2020 05.02.2020 51424266: Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice 07.02.2020 28.02.2020
13/2020 ochrana objektu PGU 100,00 ZoD 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 06.02.2020 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.02.2020 28.02.2020
14/2020 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 56,10 Zmluva 129/2004 07.02.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.02.2020 28.02.2020
15/2020 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 07.02.2020 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 14.02.2020 28.02.2020
16/2020 elektronické stravovacie poukážky 804,54 RD č.549/2015/OP a VO 07.02.2020 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.02.2020 28.02.2020
17/2020 nákup poštových cenín na výstavy 330,00 súhlas na nákup poštových známok-bezhotovostným spôsobom zo dňa 13.01.2015 10.02.2020 36631124: Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 03.02.2020 28.02.2020
18/2020 tlač k výstave Mesiac architektúry 2020 84,00 č. obj. 6/2020 10.02.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 17.02.2020 28.02.2020
19/2020 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 31.12.2018, Dodatok č.2 zo dňa 20.12.2019 10.02.2020 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 18.02.2020 28.02.2020
20/2020 teplo (Ciachovňa, PGU) 350,83 OZ č.470408 10.02.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 18.02.2020 28.02.2020
21/2020 materiál k oprave pánskeho WC-prízemie PGU 84,96 č. obj. 7/2020 10.02.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 14.02.2020 28.02.2020
22/2020 inštalačný mat. k výstave Mesiac Architektúry 2020 35,69 č. obj. 9/2020 13.02.2020 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 21.02.2020 28.02.2020
23/2020 maliarsky mat. k výstave Mesiac Architektúry 2020 66,35 č. obj. 8/2020 13.02.2020 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 24.02.2020 28.02.2020
24/2020 výroba písmen k výstave Mesiac Architektúry 2020 36,00 č. obj. 10/2020 14.02.2020 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 24.02.2020 28.02.2020
25/2020 PHM 35,49 Dodatok č.1 k Zmluve o predaji motorových palív zo dňa 20.5.2014 19.02.2020 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 28.02.2020 28.02.2020
2020/1 preddavková platba 2.300,00 OZ č.470408 10.01.2020 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 05.02.2020 28.02.2020
2020/3 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020-prízemie PGU 187,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/4 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020- VP 1. posch. 1.833,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/5 preddavková platba elektriny 1.polrok 2020-ubytovňa PGU 173,00 Zmluva č. 72174291 zo dňa 16.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/6 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020- Emócia 1.159,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/7 preddavková platba elektriny 1. polrok 2020-Nadácia 164,00 Zmluva č. 72181872 zo dňa 30.01.1996 27.01.2020 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 03.02.2020 28.02.2020
2020/8 Honorár- grafický vizuál k výstave Mesiac Architektúry 2020 50,00 Zmluva o dielo zo dňa 03.02.2020 07.02.2020 Ester Mládenková, Severná 29, 010 01 Žilina 28.02.2020 28.02.2020
01/2020 vyúčtovanie spotreby energie 1.424,65 Zmluva o nájme č. 1/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 2201/24 01001 Žilina 20.02.2020 28.02.2020
02/2020 vyúčtovanie spotreby energie 73,42 Zmluva o nájme č. 2/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 50182919: 4X studio, s. r. o, Trnavská cesta 80B, 821 02 Bratislava 20.02.2020 28.02.2020
03/2020 vyúčtovanie spotreby energie 73,40 Zmluva o nájme č. 3/2019 10.02.2020- vyšlá faktúra 44575777: EURODESIGNUM-Ateliér, s. r. o,Hodžova 13, 010 01 Žilina 20.02.2020 28.02.2020
26/2020 kopírovacie a tlač. služby za 1.Q 2020 51,88 č. obj. 1/2020 45698813:Tiiger Print s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina 03.03.2020 19.03.2020

OBJEDNÁVKY 2020
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH v EUR Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2020 tlačiarenské a kopírovacie práce k výstavám a iným aktivitám PGU za 1.Q.2020 do 50,00 8.1.2020 Tiiger Print s.r.o., Sládkovičova 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 1/2020 tlačiarenské a kopírovacie práce k výstavám a iným aktivitám PGU za 1.Q.2020 9.1.2020
2/2020 školenie 50,00/školenie osoba 8.1.2020 Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žiina Mgr. Milan Mazúr 2/2020 školenie 10.1.2020
3/2020 školenie 30,00/školenie osoba 8.1.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania, Družstevná 232/2, 0140 01 Košice Mgr. Milan Mazúr 3/2020 školenie 10.1.2020
4/2020 pasporty na diela V.Hložníka 3 ks 15,00 16.1.2020 Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 4/2020 pasporty na diela V.Hložníka 3 ks 20.1.2020
5/2020 poštové známky na pozvánky k výstavám 330,00 21.1.2020 Slovenská pošta, Partzánksa 9, 975 99 Banská bystrica Mgr. Milan Mazúr 5/2020 poštové známky na pozvánky k výstavám 20.1.2020
6/2020 tlač pozvánok, samolepiek a baneru k výstave Mesiac architektúry do 85,00 5.2.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 6/2020 tlač pozvánok, samolepiek a baneru k výstave Mesiac architektúry 5.2.2020
7/2020 materiál k oprave wc do 90,00 7.2.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 7/2020 materiál k oprave wc 7.2.2020
8/2020 maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 do 70,00 7.2.2020 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 8/2020 maliarsky materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
9/2020 inštalačný materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 do 36,00 7.2.2020 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 9/2020 inštalačný materiál k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
10/2020 písmená zo samolepiacej fólie k výstave Mesiac architektúry 2020 36,00 10.2.2020 Racional SK, s.r.o., Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 10/2020 písmená zo samolepiacej fólie k výstave Mesiac architektúry 2020 12.2.2020
11/2020 zviazanie článkov roky 2017-2019 o činnosti PGU 12,00 19.2.2020 Georg-knihárstvo a tlačiareň Mgr. Milan Mazúr 11/2020 zviazanie článkov roky 2017-2019 o činnosti PGU 21.2.2020
12/2020 dezinfekcia v spreji pre zabránenie šírenia nákazy 28,00 2.3.2020 Lekáreň Samaritán, s.r.o., Drieňová 7, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 12/2020 dezinfekcia v spreji pre zabránenie šírenia nákazy 3.3.2020
13/2020 periodická revízia elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov 149,40 3.3.2020 OB elektro s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 13/2020 periodická revízia elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov 3.3.2020
14/2020 kopírovací papier A4 150,00 9.3.2020 TSV Papier-Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 14/2020 kopírovací papier A4 13.3.2020
15/2020 kancelárske potreby pre potreby zamestnancov 200,04 9.3.2020 TSV Papier-Tibor Varga, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 15/2020 kancelárske potreby pre potreby zamestnancov 13.3.2020

© Copyright 2020 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.