ZMLUVY 2019
Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1/2019 4/2019 Poistná zmluva -hromadné úrazové poistenie Union poisťovňa, a.s. 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava hromadné poistenie 60,00 1.1.2019-31.12.2019 19.12.2018 2.1.2019
2/2019 7/2019 2019-08-01 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín komisionárska zmluva podľa rozpisu v zmluve 17.1.2019-31.3.2019 15.1.2019 18.1.2019
3/2019 10/2019 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217431 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1694 I. polrok, 1694 / II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
4/2019 11/2019 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217430 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 139/I. polrok, 139/ II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
5/2019 12/2018 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7217429 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 199/I. polrok, 199/ II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
6/2019 13/2018 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7216389 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 302/I. polrok, 302/ II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
7/2019 14/2018 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú el.energiu 7218187 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 63/ I. polrok, 63 / II.polrok 1.1.2019-31.12.2019 31.12.2018 18.1.2019
8/2019 31/2019 Zmluva o dielo Ester Mládenková zmluva 50,00 21.1.2019-25.1.2019 21.1.2019 21.1.2019
9/2019 56/2019 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Źilina zmluva bezodplatne 11.3.2019- 11.3.2019 13.3.2019
10/2019 58/2019 Zmluva o dielo Ester Mládenková zmluva 50,00 10.3.2019-21.3.2019 10.3.2019 10.3.2019
11/2019 63/2019 Kúpna zmluva Jana Želibská kúpna zmluva 16000,00 14.3.2019-neurčito 14.3.2019 14.3.2019
12/2019 64/2019 Komisionárska zmluva 2019-03-08 Turčianska galéria v Martine 36145327 Daxnerova 2, 036 01 Martin komisonárska zmluva 5,00/ks 7.2.2019-7.4.2019 8.3.2019 14.3.2019
13/2019 66/2019 Zmluva o zverení majetku do správy správcovi Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Źilina zmluva bezodplatne 22.3.2019- 22.3.2019 22.3.2019
14/2019 70/2019 Komisionárska zmluva č. 2019-03-21/A Slovenská výtvarná únia 00178535 Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava komisonárska zmluva 100 ks/1,00/ ks 21.3.2019-5.5.2019 22.3.2019 22.3.2019
15/2019 71/2019 Komisionárska zmluva č. 2019-03-21/B Slovenská výtvarná únia 00178535 Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava komisonárska zmluva 20 ks/1,00/ks 21.3.2019-5.5.2019 22.3.2019 22.3.2019
16/2019 81/2019 Komisionárska zmluva č. 2019-03-29 Pilot 42265959 Adámiho 2, 841 05 Bratislava komisonárska zmluva 1,00/ks 2019-2020 9.4..2019 9.4.2019
17/2019 103/2019 Zmluva o nájme č. 1/2019 Ing. Alena Voštenáková-Emócia, 37093797 Bernolákova 2201/24, 010 01 Žilina Zmluva o nájme 262,57 1.5.2019-10.5.2019 30.4.2019 30.4.2019
18/2019 104/2019 Zmluva o nájme č. 2/2019 4X studio, s.r.o. 50182919 Trnavská cesta 80B, 821 02 Bratislava Zmluva o nájme 262,57 11.5.2019-20.5.2019 10.5.2019 10.5.2019
19/2019 116/2019 Zmluva o nájme č. 3/2019 Eurodesing-Ateliér s.r.o. 44 575 777 Hodžova 13, 010 01 Žilina Zmluva o nájme 262,59 21.5.2019-31.5.2019 20.5.2019 20.5.2019
20/2019 117/2019 Zmluva o autorských výtlačkoch katalógu č. 2/2019 Pavlína Čierna Zmluva o autorských výtlačkoch katalógu č. 2/2019 bezodplatne 21.5.2019- 21.5.2019 21.5.2019
21/2019 118/2019 Zmluva o výpožičke nebtových priestorov Nádácia ŽSK pre podporu rodiny 51844508 ul.Republiky 1, 010 01 Žilina Zmluva o výpožičke 160,00/mesačne 1.3.2019-31.12.2019 23.5.2019 23.5.2019

FAKTÚRY 2019
Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2019 predaj knihy z KP 17,00 Zmluva č.2015-10-01-01,Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 10.01.2019 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 25.01.2019 31.01.2019
2/2019 elektronické stravovacie poukážky 839,80 RD č.549/2015/OP a VO 10.01.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 25.01.2019 31.01.2019
3/2019 pgu.sk ( sk doména) 14,28 č. obj. 1/2019 11.01.2019 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 11.01.2019 31.01.2019
4/2019 PHM 105,06 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 18.01.2019 31322832:Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 30.01.2019 31.01.2019
5/2019 kancelársky papier (25 bal) 75,00 RD č. 15/2015/OVS č. obj. 5/2019 21.01.2019 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 31.01.2019 31.01.2019
6/2019 vyúčtovanie elektriny za rok 2018- prízemie PGU 23,78 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 18.01.2019 36403008: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 25.01.2019 31.01.2019
7/2019 vyúčtovanie elektriny za rok 2018- VP 1.poschodie 368,51 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 18.01.2019 36403008: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 25.01.2019 31.01.2019
8/2019 vyúčtovanie elektriny za rok 2018-Emócia 36,48 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 18.01.2019 36403008: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 25.01.2019 31.01.2019
9/2019 predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a Obcí" 87,00 elektronická obj. 25.01.2019 31348262:Wolters Kluwer SR s. r. o. Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava 25.01.2019 31.01.2019
10/2019 sklo číre 13,50 č. obj. 6/2019 25.01.2019 33740356: Sklorez, A. Kmeťa 30, 010 01 Žilina 06.02.2019 08.02.2019
11/2019 nákup poštových cenín na výstavy 247,50 súhlas na nákup poštových známok-bezhotovostným spôsobom zo dňa 13.01.2015 č. obj. 3/2019 24.01.2019 36631124: Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica 14.01.2019 08.02.2019
12/2019 stavebné úpravy-odstránenie havarijného stavu 25.192,28 Zmluva o dielo č. 1/2018 28.01.2019 50718363:SM-MONT, s. r. o., Alexyho 13/1, 010 03 Žilina 29.01.2019 08.02.2019
13/2019 PO kontrola objektu PGU 120,00 IZ 369/05 31.01.2019 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 06.02.2019 28.02.2019
14/2019 pripojenie EPS na PCO(Cerberos) 792,00 č. obj. 7/2019 31.01.2019 30601550: Teco-Ing. Ján Králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 06.02.2019 28.02.2019
15/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZNZ2012013,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 04.02.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 06.02.2019 28.02.2019
16/20109 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 110,26 05.02.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.02.2019 28.02.2019
17/2019 tlač k výstave Mesiac architektúry 2019 88,54 č. obj. 9/2019 05.02.2019 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 14.02.2019 28.02.2019
18/2019 PHM 45,48 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 05.02.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 14.02.2019 28.02.2019
19/2019 elektromontážne práce v PGU- revízia 788,00 č. obj. 8/2019 06.02.2019 51433648: Ondrej Butkay OB Elektro, s .r. o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 26.02.2019 28.02.2019
20/2019 servis a oprava EZS 99,54 07.02.2019 30601550: Teco-Ing. Ján Králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina 13.02.2019 28.02.2019
21/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 56,71 Zmluva 129/2004 07.02.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.02.2019 28.02.2019
22/2019 elektronické stravovacie poukážky 733,40 RD č.549/2015/OP a VO 07.02.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 14.02.2019 28.02.2019
23/2019 vytvorenie e-mailovej kampane 180,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 01.01.2018 07.02.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 26.02.2019 28.02.2019
24/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 01.01.2018 07.02.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 26.02.2019 28.02.2019
25/2019 výroba písmen k výstave Mesiac architektúry 2019 42,00 č. obj. 11/2019 07.02.2019 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 18.02.2019 28.02.2019
26/2019 para( Ciachovňa, PGU) 1.226,88 Zmluva 470408 07.02.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 14.02.2019 28.02.2019
27/2019 PHM 131,06 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 20.02.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 08.03.2019 29.03.2019
28/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZNZ2012026,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 28.02.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 04.03.2019 29.03.2019
29/2019 odborné školenia 50,00/školenie osoba č. obj. 12/2019 28.02.2019 Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žiina 08.03.2019 29.03.2019
30/2019 kontrola a revízia elektrických spotrebičov a ručného el. náradia 272,20 č. obj. 10/2019 01.03.2019 51433648: Ondrej Butkay OB Elektro, s .r. o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina 14.03.2019 29.03.2019
31/2019 PHM 86,38 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 06.03.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 13.03.2019 29.03.2019
32/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 107,71 07.03.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.03.2019 29.03.2019
33/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 51,70 Zmluva 129/2004 07.03.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.03.2019 29.03.2019
34/2019 para 1.099,80 Zmluva 470408 08.03.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 13.03.2019 29.03.2019
35/2019 elektronické stravovacie poukážky 798,00 RD č.549/2015/OP a VO 12.03.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 14.03.2019 29.03.2019
36/2019 toner do lačiarne 14,00 č .obj. 14/2019 12.03.2019 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 14.03.2019 29.03.2019
37/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 01.01.2018 12.03.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 14.03.2019 29.03.2019
38/2019 predaj kníh z KP 81,00 Zmluva č.2015-10-01-01,Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 13.03.2019 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 29.03.2019 29.03.2019
2019/1 Honorár-grafický vizuál výstavy "Mesiac architektúry!" 50,00 Zmluva o dielo zo dňa 21.01.2019 21.01.2019 Ester Mládenková, Severná 29, 010 01 Žilina 14.02.2019 28.02.2019
2019/2 preddavková platba elektriny- Emócia 302,00 Zmluva č.72163891 zo dňa 30.11.1991 28.01.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 07.02.2019 28.02.2019
2019/3 preddavková platba elektriny-ubytovňa PGU 199,00 Zmluva č. 72174291 zo dňa 16.11.1991 28.01.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 07.02.2019 28.02.2019
2019/4 preddavková platba elektriny- prízemie PGU 139,00 Zmluva č.72174301 zo dňa 20.02.1992 28.01.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 07.02.2019 28.02.2019
2019/5 preddavková platba elektriny -VP.1. posch. 1.694,00 Zmluva č. 72174311 zo dňa 16.11.1991 28.01.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 07.02.2019 28.02.2019
2019/6 preddavková platba elektriny-Nadácia 63,00 Zmluva č. 72181872 zo dňa 30.01.1996 28.01.2019 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 07.02.2019 28.02.2019
2019/7 preddavková platba 02/2019 2.310,00 Zmluva 470408 07.02.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 01.02.2019 28.02.2019
2019/8 preddavková platba 03/2019 1.800,00 Zmluva 470408 12.03.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 04.03.2019 29.03.2019
1/2019 ročné zúčtovanie nájmu a energií 694,65 Zmluva o nájme 18.01.2019- vyšlá faktúra 37093797: Ing. Alena Voštenáková, Antona Bernoláka 2201/24 01001 Žilina 15.02.2019 28.02.2019
2/2019 príjem z predaja katalógov 13,80 31.01.2019-vyšlá faktúra Tomáš Kršňák, M. Rázusa 1751/44, 960 01 Zvolen 08.02.2019 28.02.2019
40/2019 maliarsky mat. k výstave Pripomienky 171,31 č. obj. 16/2019 14.03.2019 47574291:Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie 03.04.2019 25.04.2019
41/2019 grafický papier k výstave Pripomienky 71,00 č. obj. 18/2019 16.03.2019 50515047: Ekoofice, s.r.o., Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom 01.04.2019 25.04.2019
42/2019 tlač k výstave Pripomienky 337,51 č .obj. 21/2019 25.03.2019 36399841: Racional SK, s.r.o., Veľká okružná 54, 01001 Žilina 04.04.2019 25.04.2019
39/2019 úchytky na obrazy k výstave Pripomienky 15,00 č. obj. 15/2019 14.03.2019 10950141: Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina 01.04.2019 25.04.2019
43/2019 členský príspevok na rok 2019 200,00 ŽSK súhlas so zaplatením zo dňa 15.03.2019 16.03.2019 Rada galérii Slovenska: Mgr. Renáta Niczová-predsedníčka RGS, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 11 Nitra 11.04.2019 25.04.2019
45/2019 inštalačný mat. k výstave Pripomienky 52,32 č. obj. 22/2019 21.03.2019 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 03.04.2019 25.04.2019
46/2019 tonery do tlačiarní 66,36 č. obj. 13/2019 27.03.2019 32627211: Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 11.04.2019 25.04.2019
47/2019 kopírovacie a tlačiarenske služby-I.Q 49,69 č. obj. 2/2019 29.03.2019 31611494: Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina 04.04.2019 25.04.2019
48/2019 riadková inzercia-2 týždňová 20,00 č. obj. 19/2019 29.03.2019 46495959: Publising House, a.s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina 04.04.2019 25.04.2019
49/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZNZ2012056,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 04.04.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 05.04.2019 25.04.2019
50/2019 PHM 37,14 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 04.04.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 16.04.2019 25.04.2019
51/2019 riadková inzercia 20,00 č. obj. 19/2019 05.04.2019 46495959: Publising House, a.s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina 11.04.2019 30.04.2019
52/2019 teplo (Ciachovňa, PGU) 1.294,14 Zmluva 470408 05.04.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 16.04.2019 30.04.2019
53/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 48,43 Zmluva 129/2004 08.04.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.04.2019 30.04.2019
54/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 110,81 08.04.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 16.04.2019 30.04.2019
55/2019 vodovodná batéria- umyvadlová 15,95 č .obj. 24/2019 09.04.2019 36827011: Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina 11.04.2019 30.04.2019
57/2019 predaj kníh z KP 10,00 Zmluva č.2015-10-01-01,Dodatok č.1 k Zmluve č.2015-10-06-01 10.04.2019 00587257:QEX,a.s.Brnianska 1,911 05 Trenčín 11.04.2019 30.04.2019
58/2019 uverejnenie inzercie- 1. týždeň 35,64 č. obj. 20/2019 10.04.2019 35790253: Petit press, a.s. divízia týždenníka OZ, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 11.04.2019 30.04.2019
59/2019 publikácia PaM na 1.Q 2019 18,50 elektronická obj. 10.04.2019 36371271:Poradca s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 16.04.2019 30.04.2019
60/2019 služby práčovne 60,00 č. obj. 17/2019 11.04.2019 51084368: Laundry and Clean servis s.r.o., Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina 12.04.2019 30.04.2019
61/2019 vodné, stočné 536,11 č. Zmluvy 201104292 16.04.2019 36672297:36672297: SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 18.04.2019 30.04.2019
2019/9 Honorár- grafický vizuál výstavy Pripomienky 50,00 Zmluva o dielo zo dňa 10.03.2019 11.03.2019 Ester Mládenková, Severná 29, 010 01 Žilina 03.04.2019 30.04.2019
2019/10 preddavková platba 1.320,00 Zmluva 470408 11.04.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 01.04.2019 30.04.2019
56/2019 elektronické stravovacie poukážky 737,20 RD č.549/2015/OP a VO 10.04.2019 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 17.05.2019 17.05.2019
62/2019 BOZP a PO, kontrola pracovísk PGU 140,00 IZ 369/05 17.04.2019 17887208: Stanislava Belohorcová , Černovská 1670/11, 010 08 Žilina 30.04.2019 17.05.2019
63/2019 PHM 74,35 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 18.04.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 30.04.2019 17.05.2019
64/2019 odvoz a likvidácia elektro odpadu 60,00 č. obj. 52/2019 02.05.2019 31318762: FCC Slovensko, s.r.o., Na Stanicu 561, 010 09 Žilina 07.05.2019 17.05.2019
65/2019 PHM 74,35 č.Zmluvy 0541708/00CRZ,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 20.5.2014 05.05.2019 31322832:Slovnaft, a.s.,Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava 13.05.2019 17.05.2019
66/2019 ochrana objektu PGU 100,00 ZNZ2012075,Dodatok č,.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999, od 1.5.2018 Dodatok č.2 06.05.2019 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 07.05.2019 17.05.2019
67/2019 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 116,60 06.05.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.05.2019 17.05.2019
69/20109 teplo 424,15 Zmluva 470408 07.05.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 20.05.2019 24.05.2019
70/2019 predplatné publikácií PMPP, DÚPP, úplné znenia zákonov 172,53 elektronická obj. 06.05.2019 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 30.04.2019 24.05.2019
71/2019 spracovanie a zaktualizovanie webstránkyPGU 36,00 Dodatok č.1 k Zmluve o spravovaní a aktualizovaní web stránky zo dňa 01.01.2018 09.05.2019 31421407: Five Dimensions s.r.o.,Pod Krásnom 9789, 03601 Martin 17.05.2019 24.05.2019
72/2019 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 45,46 Zmluva 129/2004 10.05.2019 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 13.05.2019 24.05.2019
73/2019 sťahovacie služby k výstave Giusseppe Chiari 160,00 č. obj. 27/2019 10.05.2019 46035605: Sťahovanie Prima, Hlavná 145/24, 97696 Medzibrod 21.05.2019 24.05.2019
74/2019 tepovanie kobercov v budove PGU 81,01 č. obj. 26/2019 14.05.2019 48209724: eLVe group, s.r.o., Dlhé Pole 39, 013 32 17.05.2019 24.05.2019
76/2019 2 ks Flash Disk 32 GB 15,00 č. obj. 32/2019 17.05.2019 36408751: EDIS,s.r.o, Horný Val 9/19,010 01 Žilina 21.05.2019 24.05.2019
79/2019 uverejnenie inzercie-2. týždeň 35,64 č. obj. 20/2019 20.05.2019 35790253: Petit press, a.s. divízia týždenníka OZ, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 21.05.2019 24.05.2019
2019/11 preddavková platba 750,00 Zmluva 470408 14.05.2019 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 02.05.2019 24.05.2019

OBJEDNÁVKY 2019
Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma na objednávke vrátane DPH v EUR Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2019 doména pgu.sk 14,28 7.1.2019 WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 1/2019 doména 8.1.2019
2/2019 tlačiarenské práce k výstavám PGU do 50,00 7.1.2019 Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 2/2019 tlačiarenské práce k výstavám PGU 8.1.2019
3/2019 poštové známky -pozvávky k výstavám 247,50 11.1.2019 Slovenská pošta, Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica Mgr. Milan Mazúr 3/2019 poštové známky -pozvávky k výstavám 11.1.2019
4/2019 vytvorenie emailovej kampane cez mailchimps 180,00 17.1.2019 FIWE DIMENSIONS s.r.o., P.O. BOX 186, Pod Krásnom 9789, 036 01 Martin Mgr. Milan Mazúr 4/2019 vytvorenie emailovej kampane cez mailchimps 24.1.2019
5/2019 kopírovací papier biely A4/80 g/500 ks 75,00 18.1.2019 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 5/2019 kopírovací papier biely H4/80 g /500 ks 24.1.2019
6/2019 plastové sklá na diela-výmena 13,50 24.1.2019 Sklorez, A. Kmeťa 30, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 6/2019 plastové sklá na diela-výmena 25.1.2019
7/2019 pripojenie EZS na Cerberos 800,00 24.1.2019 Teco-Ing. Ján Králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 7/2019 pripojenie EZS na Cerberos 25.1.2019
8/2019 pravidelná revízia el. rozvádzačov, kotla, spotrebičov, odstránenie zistených drobných závad 790,00 24.1.2019 Ondrej Butkay OB Elektro, s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 8/2019 pravidelná revízia el. rozvádzačov, kotla, spotrebičov, odstránenie zistených drobných závad 25.1.2019
9/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Mesiac architektúry 88,54 24.1.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 9/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Mesiac architektúry 25.1.2019
10/2019 pravidelná kontrola a revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia, dodávka a montáž elektromeru 4.2.2019 Ondrej Butkay OB Elektro, s.r.o., Pažitie 518/37, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 10/2019 kontrola a revízia 6.2.019
11/2019 výroba písmen k výstave Mesiac architektúry 42,00 4.2.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 11/2019 výroba písmen k výstave Mesiac architektúry 6.2.019
12/2019 školenie 50,00/školenie osoba 25.2.2019 Educo-Consult s.r.o. Žilina, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žiina Mgr. Milan Mazúr 12/2019 školenie 26.2.2019
13/2019 toner do tlačiarni do 70,00 7.3.2019 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Milan Mazúr 13/2019 toner do tlačiarni 12.3.2019
14/2019 toner do tlačiarne 14,00 7.3.2019 Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 14/2019 toner do tlačiarne 12.3.2019
15/2019 úchytky na obrazy k výstave Pripomienky 15,00 13.3.2019 Sklenárstvo a rámovanie Jozef Kuchárik, Štúrova 8, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 15/2019 úchytky na obrazy k výstave Pripomienky 14.3.2019
16/2019 maliarsky materiál podľa výberu k výstave Pripomienky do 175,00 14.3.2019 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Milan Mazúr 16/2019 maliarsky materiál podľa výberu k výstave Pripomienky 14.3.2019
17/2019 pranie, čistenie a manolovanie okenných závesov z priestorov I.posch. PGU do 60,00 14.3.2019 Laundry and Clean servis s.r.o., Cesta k Vodojemu 209/9, 010 03 Žilina Mgr. Milan Mazúr 17/2019 pranie, čistenie a manolovanie okenných závesov z priestorov I.posch. PGU 14.3.2019
18/2019 grafický a akvarelový papier k výstave Pripomienky 71,00 14.3.2019 Ekoofice, s.r.o., Dr. Jánskeho 4, 965 01 Žiar nad Hronom Mgr. Milan Mazúr 18/2019 grafický a akvarelový papier k výstave Pripomienky 14.3.2019
19/2019 uverejnenie inzerátu 40,00 18.3.2019 Publising House, a.s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 19/2019 uverejnenie inzerátu 19.3.2019
20/2019 uverejnenie inzerátu 71,28 18.3.2019 Petit press, a.s. divízia týždenníka OZ, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava Mgr. Milan Mazúr 20/2019 uverejnenie inzerátu 19.3.2019
21/2019 tlač a výroba pozvánok, plagátov, samolepiek, foto z vitráže, písmen k výstave Pripomienky 337,51 18.3.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 21/2019 tlač a výroba pozvánok, plagátov, samolepiek, foto z vitráže, písmen k výstave Pripomienky 22.3.2019
22/2019 inštalačný materiál k k výstave Pripomienky do 55,00 18.3.2019 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 22/2019 inštalačný materiál k k výstave Pripomienky 20.3.2019
23/2019 tlačiarenské práce k výstavám PGU do 50,00 1.4.2019 Trifit-Za, s.r.o., M.R.Štefánika 13, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 23/2019 tlačiarenské práce k výstavám PGU 3.4.2019
24/2019 vodovodná batéria umyvadlová do 20,00 2.4.2019 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 24/2019 vodovodná batéria umyvadlová 3.4.2019
25/2019 likvidácia elektroodpadu 60,00 23.4.2019 FCC Slovensko, s.r.o., Na Stanicu 561, 010 09 Žilina Mgr. Milan Mazúr 26/2019 likvidácia elektroodpadu 24.4.2019
26/2019 tepovanie kobercov 81,01 26.4.2019 eLVe group, s.r.o., Dlhé Pole 39, 013 32 Mgr. Milan Mazúr 26/2019 tepovanie kobercov 30.4.2019
27/2019 prenos 4 ks pianín k výstave Guiseppe Chiari 160,00 2.5.2019 Sťahovanie Prima, Hlavná 145/24, 97696 Medzibrod Mgr. Milan Mazúr 27/2019 prenos 4 ks pianín k výstave Guiseppe Chiari 7.5.2019
28/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Gieseppe Chiari 106,00 10.5.2019 Racional-Sk, s. r.o., Veľká Okružná 59, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 28/2019 tlač pozvánka, plagát, baner k výstave Gieseppe Chiari 17.5.2019
29/2019 kriedy chodníkové k Noci múzeí a galérií do 12,00 13.5.2019 Optys Sk s.r.o., J.Vuruma 144, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 29/2019 kriedy chodníkové k Noci múzeí a galérií 17.5.2019
30/2019 inštalačný materiál k výstave Giuseppe Chiari 92,89 13.5.2019 Tabačik-Priemto, s.r.o., Národná 15, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 30/2019 inštalačný materiál k výstave Giuseppe Chiari 17.5.2019
31/2019 seminár Registratúrny seminár a registratúrny poriadok 69,00 13.5.2019 Proeko s.r.o., Strmý vřšok 18, 841 06 Mgr. Milan Mazúr 31/2019 seminár Registratúrny seminár a registratúrny poriadok 17.5.2019
32/2019 2 ks usb kľúče pre odborných pracovníkov 15,00 13.5.2019 Edis, s.r.o., Horný Val 9/19, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 32/2019 2 ks usb kľúče pre odborných pracovníkov 17.5.2019
33/2019 2 ks lekárničiek a 2ks náplní 89,00 22.5.2019 Monere, s.r.o. V.Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 33/2019 2 ks lekárničiek a 2ks náplní 22.5.2019
34/2019 prezutie auta Peugeot Boxer ZA 908 GH 25,00 22.5.2019 Autoservis Štefanko, Kragujevská 3753, 010 01 Žilina Mgr. Milan Mazúr 34/2019 prezutie auta Peugeot Boxer ZA 908 GH 22.5.2019
35/2019 zmena kódov pre nového zamestnanca 32,28 22.5.2019 Teco-Ing. Ján Králik, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina Mgr. Milan Mazúr 35/2019 zmena kódov pre nového zamestnanca 22.5.2019

© Copyright 2017 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.