Marek Ryboň – Experimentálna grafika v Považskej galérii umenia

21.09.2007 – 04.11.2007

Považská galéria umenia v Žiline Vás pozýva na vernisáž výstavy mladého žilinského autora Mareka Ryboňa. Umelec je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor Grafika a iné médiá, štúdium ukončil v roku 2006. Jeho výstava s názvom Bod, prach a identita je jeho prvou samostatnou prezentáciou tvorby na pôde PGU v Žiline.
Vystavené diela vychádzajú z diplomovej práce autora, v ktorej sa zameral na skúmanie vzťahu medzi identitou jedinca – umelca a okolitou realitou. Prispôsobuje tomu aj výtvarný jazyk a médium. V prípade Mareka Ryboňa ide o polohu grafiky, ktorú v súčasnosti označujeme ako alternatívna. Jeho diela sa vyznačujú aj ďalším špecifickým znakom – dochádza v nich ku intermediálnemu prelínaniu medzi objektom a grafikou. Takisto sú v nich čitateľné znaky body-artového umenia, procesuálnosti (umenia premenlivého v čase) a celkovo snaha o experimentálne prístupy – používanie odpadových, či iných, na prvý pohľad nevýtvarných materiálov ako napríklad železné piliny, a tak výtvarník posúva interpretáciu tohto média ďaleko od zaužívaných interpretácií. Problém identity autor chápe v aktuálnych súvislostiach: ako výlučný a pravý znak existencie v zrýchlenej dobe nenávratne zmenenej komunikačnými médiami a konzumom. Vo svojom uvažovaní o nej sa odvoláva najmä na Adrienu Šimotovú, poprednú českú autorku, u ktorej bolo primárnym zaznamenať ju dotykom tela, či opačne na Arnulfa Rainera a jeho priame deštrukčné zásahy do tela ako nosiča identity. Objekty či štrukturálne obrazy Mareka Ryboňa deklarujú snahu zachytávať ako aj dekódovať novodobé znaky identity jedinca prostredníctvom využitia silne symbolických prístupov, ktoré majú širší univerzálny rámec. Vzhľadom na vizuálny charakter tvorby autora bude nainštalovaná v netypickom podkrovnom výstavnom priestore galérie.