Zmluvy 2024

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
18/2024 Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve KZ 5/2022 Výtvarná agentúra A1 14251833 Republiky 17, 010 01 Žilina zmena termínu predaja zverených kníh na dobu neurčitú podľa rozpisu neurčitá 9.1.2024 10.1.2024
29/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-365-04811 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava Realizácia projektu- Vzdelávací program v PMI 3000,00 1.1.2024-15.12.2024 20.12.2024 10.1.2024
317/2024 Komisionárska zmluva č. 1/2024 Partner technic, spol. s.r.o. 1733787 Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava predaj monografií podľa rozpisu 1.2.2024-31.12.2024 18.1.2024 1.2.2024 18.1.2024
421/2024 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7217430 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odber elektriny 167,- I. polrok, 167,- II. polrok 1.1.2024-31.12.2024 18.1.2024 22.1.2024
522/2024 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7217429 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odber elektriny 207,- I. polrok, 207,- II. polrok 1.1.2024-31.12.2024 18.1.2024 22.1.2024
623/2024 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7217431 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odber elektriny 2393,- I. polrok, 2393,- II. polrok 1.1.2024-31.12.2024 18.1.2024 22.1.2024
724/2024 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7216389 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odber elektriny 1065,- I. polrok, 1065,- II. polrok 1.1.2024-31.12.2024 18.1.2024 22.1.2024
825/2024 Dohoda o platbách za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu č. 7218187 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina odber elektriny 518,- I. polrok, 518,- II. polrok 1.1.2024-31.12.2024 18.1.2024 22.1.2024
928/2024 Poistná zmluva pre poistenie úrazu-ktrákodobé Union poisťovňa, a.s. 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava poistenie úrazu 20,00 1.1.2024-31.12.2024 16.1.2024 23.1.2024
1029/2024 Zmluva o výpožičke Nadácia ŽSK 51844508 Žilina zmluva o výpožičke 3612,00/rok 1.1.2024-31.12.2024 24.1.2024 24.1.2024
1131/2024 Komisionárska zmluva č. 2/2024 AF Žilina, s.r.o. 47937459 Mariánske námestie 11, 010 01 Žilina zverenie knižných titulov do ďalšieho predaja podľa rozpisu 25.1.2024-31.12.2024 25.1.2024 25.1.2024
1243/2024 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2024 SOHO1 s.r.o. 36419842 Martina Rázusa 23a, 010 01 Žilina výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 9.2.2024-10.5.2024 5.2.2024 7.2.2024
1347/2024 Dodatok 1/2024 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 Ing. Alena Voštenáková- Emócia 37093797 A. Bernoláka 2021/24, 010 08 Žilina dodatok č. 1/2024 3990,60 8.2.2024-30.6.2024 8.2.2024 9.2.2024
1448/2024 Poistná zmluva pre poistenie úrazu-krátkodobé Union poisťovňa, a.s. 31322051 Karadžičova 10, 813 60 Bratislava poistenie úrazu 18,33 1.2.2024-31.12.2024 31.1.2024 9.2.2024
1550/2024 Komisionárska zmluva č. 3/2024 vytvorené na Slovensku s.r.o. 52034381 Pavlovova 1, 821 08 Bratislava zverenie suvenírov do ďalšieho predaja podľa prílohy 12.2.2024-31.12.2024 12.2.2024 15.2.2024
1651/2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2024 SOHO1 s.r.o. 36419842 Martina Rázusa 23a, 010 01 Žilina výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 15.2.2024-10.5.2024 15.2.2024 15.2.2024
1744/2024 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2024 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Hlavná 86, 080 01 Prešov výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 20.11.2024-31.3.2025 15.2.2024 22.2.2024

Faktúry 2024

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia

Objednávky 2024

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2024 on-line školenie ISPIN 67,72 9.1.2023 Assseco solutions, a.s., Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava 2 Mgr. Miroslava Sikorová 1/2024 školenie 9.1.2023
2/2024 programovanie kódov EZS 39,48 9.1.2023 Teco ZA, s.r.o., Vysokoškolákov 842/48, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 2/2024 programovanie kódov EZS 9.1.2023
3/2024 ochranné osobné pracovné prostriedky v súlade so zákonom č. 124/2006 do 100,00 15.1.2024 Ing. Dušan Filimonov ACAPO, Sasinkova 1, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 3/2024 ochranné osobné pracovné prostriedky v súlade so zákonom č. 124/2006 19.1.2024
4/2024 výmena zdroja kamerového systému 64,68 18.1.2024 Teco ZA, s.r.o., Vysokoškolákov 842/48, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 4/2024 výmena zdroja kamerového systému 19.1.2024
5/2024 maliarska farba biela do 30,00 24.1.2024 Painthouse, s.r.o., Turie 539, 013 12 Turie Mgr. Miroslava Sikorová 5/2024 maliarska farba biela 25.1.2024
6/2024 vypracovanie a dodanie pred-realizačného energetického certifikátu PGUZA do 1690,00 29.1.2024 Hlina s.r.o., Garbiarska 2583, 031 01 Liptovský Mikuláš Mgr. Miroslava Sikorová 6/2024 vypracovanie a dodanie pred-realizačného energetického certifikátu PGUZA 29.1.2024
6/2024 a oprava vpuste na budove PGU 213,00 31.1.2024 pluma s,r.o., 018 15 Prečín 490 Mgr. Miroslava Sikorová 6/2024 a oprava vpuste na budove PGU 31.1.2024
7/2024 obyčajný certifikát SSl (pgu.sk) od 6.3.2024 do 6.3.2025 46,80 7.2.2024 Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 7/2024 obyčajný certifikát SSl (pgu.sk) od 6.3.2024 do 6.3.2025 7.2.2024
8/2024 toner do tlačiarne HP CF 244 A -2 ks 30,00 8.2.2024 Edis, s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 8/2024 toner do tlačiarne HP CF 244 A -2 ks 8.2.2024
9/2024 ročný prístup do verejnej správy od 12.3.2024 do 11.3.2025 228,00 6.2.2024 poradca podnikateľa spol s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 9/2024 ročný prístup do verejnej správy od 12.3.2024 do 11.3.2025 8.2.2024
10/2024 toner do kopírky MF 453 dw do 60,00 22.2.2024 Edis, s.r.o., Horný Val 8/17, 010 01 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 10/2024 toner do kopírky MF 453 dw 22.2.2024
© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.