Zmluvy 2021

Dokument Číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Názov zmluvy Identifikácia zmluvnej strany, s ktorou PGU uzatvorila zmluvu IČO Sídlo/miesto podnikania PO a FO-podnikateľa Predmet zmluvy (popis) Celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH v EUR Dátum trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá - platnosť do...) Dátum uzavretia zmluvy Dátum učinnosti zmluvy, ak je ním iný deň než deň nasledujúci po zverejnení zmluvy Dátum zverejnenia
1/2021 10/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7218187 Stredoslovenská energetika, a. s. 51 865 467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 192/I.polrok, 192/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
2/2021 11/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217429 Stredoslovenská energetika, a. s. 51 865 467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 174/I.polrok, 174/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
3/2021 12/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217430 Stredoslovenská energetika, a. s. 51 865 467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 159/I.polrok, 159/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
4/2021 13/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7217431 Stredoslovenská energetika, a. s. 51 865 467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 1529/I.polrok, 1529/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
5/2021 14/2021 Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu OM 7216389 Stredoslovenská energetika, a. s. 51 865 467 Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dohoda o platbách 852/I.polrok, 852/II.polrok 1.1.2021-31.12.2021 31.12.2020 19.1.2021
6/2021 24/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01962 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-zmena termínu vyúčtovania - 1.1.2020-30.9.2021 24.11.2020 21.1.2021
7/2021 25/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-531-01983 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-zmena termínu vyúčtovania - 1.1.2020-30.9.2021 24.11.2020 21.1.2021
8/2021 30/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 1/2021 Východoslovenská galéria 31297820 Hlavná 27, 040 01 Košice výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 8.2.2021-11.6.2021 3.2.2021 4.2.2021
9/2021 32/2021 Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 4/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.11.2020-30.4.2021 5.2.2021 10.2.2021
10/2021 49/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 2/2021 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 6.4.2021-30.6.2021 19.2.2021 24.2.2021
11/2021 61/2021 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0904926949 T COM 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava dodatok k zmluve 9,00 3.7.2019-neurčito 3.7.2019 25.2.2021
12/2021 62/2021 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0903510467 T COM 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava dodatok k zmluve 9,00 3.7.2019-neurčito 3.7.2019 25.2.2021
13/2021 63/2021 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k tel. č. 0903510788 T COM 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava dodatok k zmluve 9,00 3.7.2019-neurčito 20.9.2019 25.2.2021
14/2021 64/2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí FP č. 20-531-01962 Fond na podporu umenia 42418933 Cukrová 14, 811 08 Bratislava dodatok-online prezentácia - 4.2.2021-30.9.2021 4.2.2021 25.2.2021
15/2021 58/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov č. 3/2021 Oravská galéria v Dolnom Kubíne 36145050 Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín výpožička zbierk. predmetov na výstavu bezodplatne 11.3.-16.7.2021 26.2.2021 2.3.2021
16/2021 76/2021 Zmluva o výpožičke Nadácia ŽSK pre podporu rodiny 51844508 Komenského 48, 011 09 Žilina výpožička nebytových priestorov zálohové platby podľa rozpisu 1.1.2021-31.12.2021 15.3.32021 16.3.32021
17/2021 81/2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o predaji palív a iných tovarov a služieb Slovnaft, a.s. 31322832 Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava dodatok č. 1 k zmluve - 20.5.2014 20.5.2014 17.3.2021
18/2021 85/2021 Zmluva o výpožičke zbierk. predmetov 04/2021 OK ŽSK Žilinský samosprávny kraj 37808427 Komenského 48, 011 09 Žilina výpožička zbierk. predmetov za účelom vystavenia v kancelárskych priestoroch Úradu ŽSK bezodplatne 22.03.2021 - 21.03.2023 19.3.2021 24.3.2021
19/2021 78/2021 Dodatok č. 2 ku Zmluve o výpožičke zbierk. predmetov č. 4/2020 Nitrianska galéria 36102580 Župné námestie 3, 949 01 Nitra predĺženie výpožičky zbierk. predmetov na výstave bezodplatne 1.11.2020 - 30.6.2021 23.3.2021 26.3.2021
20/2021 94/2021 Zaradenie do poistenia k súbornej poistnej zmluve č.: 1009900840 Kooperativa poisťovňa 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava zaradenie do poistenia - poistenie prepravy diel na výstavu Generácia 909 1568,60 13.4.2021-10.10.2021 31.3.2021 9.4.2021
21/2021 95/2021 Zaradenie do poistenia k súbornej poistnej zmluve č.: 1009900840-1 Kooperativa poisťovňa 00585441 Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava zaradenie do poistenia - poistenie diel na výstave Generácia 909 - živel 318,86 13.4.2021-10.10.2021 31.3.2021 9.4.2021
22/2021 102/2021 Komisionárska zmluva Slovenská národná galéria 00164712 Riečna 1, 815 13 Bratislava predaj publikácie Generácia 909,76.Výstava, pojem, interpretácia podľa množstva a cene dodaného tovaru 12.4.2021-11.4.2022 12.4.2021 14.4.2021

Faktúry 2021

Číslo faktúry podľa číselníka faktúr ŽSK Popis fakturovaného plnenia tak ako je uvedený na faktúre Celková hodnota fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre je suma s DPH v EUR Identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou a číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Dátum doručenia faktúry Identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (obchodné meno/ názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Dátum zaplatenia Dátum zverejnenia
1/2021 pgu.sk ( sk doména) 15,00 č. obj. 1/2021 07.01.2021 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 11.01.2021 29.01.2021
2/2021 elekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 18.01.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkálska 28, 817 62 Bratislava 21.01.2021 29.01.2021
4/2021 úprava parametrov The Hosting 18,88 č. obj. 1/2021 18.01.2021 36421928: WEBSUPPORT, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava 25.01.2021 29.01.2021
5/2021 Verejná správa SR (ročný prístup) 165,00 elektronická objednávka 25.01.2021 31592503: Poradca podnikateľa, spol. s .r. o., Martina Rázusa 23A,010 01 Žilina 26.01.2021 29.01.2021
9/2021 elektronické stravovacie poukážky 649,82 RD č.549/2015/OP a VO 29.01.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 26.01.2021 29.01.2021
6/2021 nákup toneru 19,08 č. obj. 2/2021 28.01.2021 32627211:Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec 08.02.2021 26.02.2021
3/2021 dodávka elektriny r.2020 Nadácia ŽSK 51,06 Zmluva č. 72181872 zo dňa 30.01.1996 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 02.02.2021 26.02.2021
7/2021 fotografická dokumentácia výstavy a virtuálna prehliadka výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 673,60 č. obj. 3/2021 28.01.2021 Mgr. art. Juraj Poliak, Žilina 23.02.2021 26.02.2021
8/2021 realizácia a inštalovanie výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 1.000,00 č. obj. 4/2021 28.01.2021 Mgr. art. Juraj Poliak, Žilina 10.02.2021 26.02.2021
10/2021 ochrana objektu PGU 200,00 Zo D 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 01.02.2021 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 08.03.2021 08.03.2021
11/2021 stojanový monitor "7" MON-005 k cúvacej kamere na vozidlo PEUGEOT BOXER ZA908 GH 57,00 č. obj. 5/2021 01.02.2021 51400316:Kalis s.r.o., Rapatská 911, 951 35 Veľké Zálužie 08.02.2021 26.02.2021
12/2021 ochrana objektu PGU (výjazd 1/2021) 19,92 Zo D 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 02.02.2021 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 05.02.2021 26.02.2021
13/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 02.02.2021 51031884:POSCOM s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra 26.02.2021
14/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 42,60 Zmluva 129/2004 08.02.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 16.02.2021 26.02.2021
15/2021 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0904926949 ,t .č. 0903510467 zo dňa 03.07.2019 a k t. č. 0903 510788 zo dňa 20.09.2019 08.02.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 16.02.2021 26.02.2021
17/2021 elektronické stravovacie poukážky 533,78 RD č.549/2015/OP a VO 12.02.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 23.02.2021 26.02.2021
18/2021 para (PGU, Ciachovňa) 1.046,52 OZ č.470408 11.02.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 23.02.2021 26.02.2021
19/2021 členský príspevok za rok 2021 200,00 17.02.2021 Rada galérii Slovenska: Mgr. Renáta Niczová-predsedníčka RGS, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 11 Nitra 12.03.2021 18.03.2021
20/2021 jednorazové hygienické utierky na ruky- papierové (prevencia COVID 19) 87,78 č. obj. 7/2021 17.02.2021 44229950: Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 88Žilina 24.02.2021 26.02.2021
21/2021 montáž cúvacej kamery na vozidlo PEUGEOT BOXER ZA908 GH 54,00 č.obj. 8/2021 19.02.2021 31432484: Final-CD, Prielohy 5, 010 07 Žilina 24.02.2021 26.02.2021
22/2021 stabilizátor- stojan na mobilný telefón 101,90 č.obj. 9/2021 23.02.2021 35765038: Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava 24.02.2021 26.02.2021
2021/1 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, VP prízemie) 159,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72174301 zo dňa 20.02.1992 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 08.02.2021 26.02.2021
2021/2 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU ,VP. 1.posch.) 1.529,00 Zmluva o združenej dodávke elektrinyč.72174311 zo dňa 16.11.1991 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 08.02.2021 26.02.2021
2021/3 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, Ubytovňa) 174,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72174311 zo dňa 16.11.1991 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 08.02.2021 26.02.2021
2021/4 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, EMÓCIA) 852,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72163891 zo dňa 30.11.1991 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 08.02.2021 26.02.2021
2021/5 preddavková platba elektriny 1. polrok 2021( PGU, Nadácia ŽSK) 192,00 Zmluva o združenej dodávke elektriny č.72181872 zo dňa 30.01.1996 18.01.2021 51865467: Stredoslovenská energetika, a.s.,Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina 08.02.2021 26.02.2021
2021/6 preddavková platba 1.910,00 OZ č.470408 12.02.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 12.03.2021 18.03.2021
23/2021 prenájom platobného terminálu-VP prízemie 0,00 Zmluva o užívaní zariadenia POSCOM zo dňa 05.10.2020 03.03.2021 51031884:POSCOM s.r.o., Golianova 93, 949 01 Nitra 18.03.2021
16/2021 365 dňová diaľničná známka, rok 2021 50,00 č.obj. 6/2021 12.02.2021 35919001:Národná diaľničná spoločnosť,a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 02.02.2021 26.02.2021
24/2021 ochrana objektu PGU 100,00 Zo D 02011999,Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 2.1.1999,od 1.5.2018 Dodatok č.2 03.03.2021 36008869 :Cerberos Group, s. r. o., Rajecká 2806/17, 010 01 Žilina 08.03.2021 31.03.2021
25/2021 telekomunikačné poplatky-pevná sieť 43,97 Zmluva 129/2004 03.03.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 16.03.2021 31.03.2021
26/2021 telekomunikačné poplatky-mobilá sieť 100,01 Dodatok k Zmluve o pripojení a poskytovaní verejných služieb k t. č. 0904926949 ,t .č. 0903510467 zo dňa 03.07.2019 a k t. č. 0903 510788 zo dňa 20.09.2019 04.03.2021 35763469: Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 18.03.2021 31.03.2021
27/2021 para (PGU, Ciachovňa) 1.297,16 OZ č.470408 08.03.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 22.03.2021 31.03.2021
28/2021 tonery 2 ks 43,92 č.ob.10/2021-1 11.03.2021 47864249:Damedis, s .r. o., Kukučínova 6571, 96001 Zvolen 12.03.2021 31.03.2021
29/2021 elektronické stravovacie poukážky 584,07 RD č.549/2015/OP a VO 19.03.2021 47079690: GGFS,s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 26.03.2021 31.03.2021
2021/7 preddavková platba 1.650,00 OZ č.470408 11.03.2021 36403032: Žilinská teplárenská a .s., Košická 11, 010 87 Žilina 02.03.2021 31.03.2021

Objednávky 2021

Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Suma na objednávke je uvedená vrátane DPH. Identifikácia zmluvy. ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a číslo zmluvy PGU podľa Fabasoft Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia (obchodné meno/názov, sídlo, IČO právnickej osoby/ obchodné meno FO - podnikateľa, miesto podnikania, IČO/ meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu FO - nepodnikateľa) Údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala (meno a priezvisko, funkcia Číslo objednávky podľa číselníka objednávok PGU Popis objednaného plnenia Dátum zverejnenia
1/2021 úprava parametrov thehosting 18,88 - 20.1.2021 WebSsuport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 1/2021 úprava parametrov thehosting 21.1.2021
2/2021 nákup toner repas 1ks, HP CF 230X do 20,00 - 20.1.2021 Tibor Varga TSV Papier, Vajanského 80, 984 01 Lučenec Mgr. Miroslava Sikorová 2/2021 nákup toner repas 1ks, HP CF 230X 21.1.2021
3/2021 fotografická dokumentácia výstavy a jej virtuálnej prehliadky výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 673,60 - 20.1.2021 Juraj Poliak, Letná 6, 010 03 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 3/2021 fotografická dokumentácia výstavy a jej virtuálnej prehliadky výstavy Juraj Poliak "Pavilón des Cédres" 25.1.2021
4/2021 realizácia výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 1000,00 20.1.2021 Juraj Poliak, Letná 6, 010 03 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 4/2021 realizácia výstavy Juraj Poliak "Pavillon des Cédres" 25.1.2021
5/2021 stojanový monitor "7" MON-005 k cúvacej kamere na vozidlo Peugeot ZA908 GH 57,00 29.1.2021 Kalis s.r.o., Rapatska 911, 951 35 Veľké Zálužie Mgr. Miroslava Sikorová 5/2021 stojanový monitor "7" MON-005 k cúvacej kamere na vozidlo Peugeot ZA908 GH 3.2.2021
6/2021 diaľničná známka na vozidlo Peugeot Boxer Za 908 GH 50,00 1.2.2021 Národná diaľničná spoločnosť,a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 6/2021 diaľničná známka na vozidlo Peugeot Boxer Za 908 GH 3.2.2021
7/2021 utierky na ruky ZZ 2 vr, RC 40000 ks, Harmony comfort 5 krab., "Prevencia Covid 19" do 90,00 17.2.2021 Slovpap Sk, s.r.o., Kamenná cesta 3, 010 08 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 7/2021 utierky na ruky ZZ 2 vr, RC 40000 ks, Harmony comfort 5 krab., "Prevencia Covid 19" 17.2.2021
8/2021 montáž cúvacej kamery na vozidlo ZA 908 GH 54,00 19.2.2021 Final-CD, Prielohy 5, 010 07 Žilina Mgr. Miroslava Sikorová 8/2021 montáž cúvacej kamery na vozidlo ZA 908 GH 19.2.2021
9/2021 stabilizátor Zhiyun Smooth 4 čierny-1-R11-4C 101,90 23.2.2021 Elektrosped, a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 9/2021 stabilizátor Zhiyun Smooth 4 čierny-1-R11-4C 23.2.2021
10/2021 servis klimatizácií 772,50 18.3.2021 Horvát servis, s.r.o., Bánovská cesta 11, 010 01ŤŽilina Mgr. Miroslava Sikorová 10/2021 servis klimatizácií 22.3.2021
10/2021-1 toner CF 230X, 283A 43,92 26.2.2021 Damedis, s.r.o., Kukučínova 6571, 96001 Zvolen Mgr. Miroslava Sikorová 10/2021-1 toner CF 230X, 283A 26.2.2021
11/2021 certifikát SSL od 25.3.2021-25.3.2022 46,80 25.3.2021 WebSupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 087 Bratislava Mgr. Miroslava Sikorová 11/2021 certifikát SSL od 25.3.2021-25.3.2022 25.3.2021
12/2021 výmena čerpadiel do klimatizácií do 530,16 25.3.2021 Horvát servis, s.r.o., Bánovská cesta 11, 010 01ŤŽilina Mgr. Miroslava Sikorová 12/2021 výmena čerpadiel do klimatizácií 25.3.2021
x
© Copyright 2021 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené. Tvorba webstránok FIVE DIMENSIONS s.r.o.