OCHRANA SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov:
Ďakujeme za Vašu návštevu na našich stránkach. Berieme ochranu Vašich súkromných údajov vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našich  internetových stránok cítili dobre.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok spracovávame podľa zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Propagácia podujatí Považskej galérie umenia v Žiline
Návštevník dobrovoľne súhlasí s tým, aby Považská galérie umenia v Žiline, Štefánikova 2, 010 01, Žilina, IČO: 361 451 90 spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu fotografia, zvukový, zvukovo–obrazový záznam za účelom organizovania všetkých podujatí, súťaží a iných marketingových akciách, pri ktorých môžu byť vyhotovené a uverejnené podobizne návštevníka na sociálnych sieťach a webovej stránke za účelom marketingovej podpory podujatí Považskej galérie umenia v Žiline. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Poskytnutím osobných údajov nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: kontaktovať nás na e–mail: pgu@vuczilina.sk alebo na adrese: Považská galéria umenia, Štefánikova 2, 010 01 Žilina.

KÓDEX OCHRANY ÚDAJOV

Získavanie a spracovávanie osobných údajov
Keď navštívite naše webové stránky, zaznamenajú  webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite, a tiež dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť
Považská galéria umenia v Žiline prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu alebo zásahu nepovolaných osôb. Naše bezpečnostné opatrenie sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov
Považská galéria umenia v Žiline používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy iba v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom  nasleduje len v rámci záväzných predpisov. Naši spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z našej strany viazaní diskrétnosťou.

Odber newslettera
Udelením súhlasu odoberať newsletter, dotknutá osoba dáva súhlas, aby Považská galérie umenia v Žiline, Štefánikova 2, 010 01 Žilina, IČO: 361 451 90 spracúvala jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e–mailová adresa za účelom zasielania informačných správ – newsletterov. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa jeho udelenia. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: kontaktovať e–mail: pgu@vuczilina.sk alebo na adrese: Považská galéria umenia, Štefánikova 2, 010 01 Žilina.
Návštevný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. 1. 2020

Možnosť odhlásenia
Chceme Vaše údaje použiť k tomu, aby sme Vás mohli informovať o našich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takých akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli podľa toho údaje zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Cookies
Považská galéria umenia v Žiline používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či už ste zo svojho počítača navštívili naše webové stránky. Identifikuje sa iba cookie na Vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Prehlásenie predávajúceho:  Považská galéria umenia v Žiline sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke pri nákupe z e-shopu sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavení daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta a údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Považská galéria umenia v Žiline, Štefánika 2, 010 01 Žilina, IČO: 36145190,  ktorá je jej správcom a súčasne súhlasí s ich spracovaním pre marketingové účely a obchodné informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa príslušného zákona na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a udalostiach.

© Copyright 2023 Považská galéria umenia v Žiline. Všetky práva vyhradené.