WORKSHOP PRE CIACHOVŇU

28. 11. – 4.12. 2014

architektonický študentský workshop hľadania a analyzovania nového kultúrneho využitia
pôvodnej parnej elektrárne – Ciachovne v Žiline

Považská galéria umenia v Žiline, M. R. Štefánika 2, Žilina

AKCIE PRE VEREJNOSŤ

Úvodná časť workshopu
29.11. sobota

13:00 Komentovaná prehliadka Ciachovne pre verejnosť
14:00 Úvodné prednášky k workshopu
Hodnoty a špecifiká priemyselného dedičstva (Eva Králová, Fakulta architektúry STU v Bratislave)
Príbeh jednej elektrárne – Elektráreň v Piešťanoch (Vladimír Hain, Michal Ganobjak)
Ciachovňa v Žiline ako pamiatka (Peter Szalay, Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV)
Historické elektrárne, ich význam a architektúra (Katarína Šimončičová, Fakulta architektúry STU v Bratislave)
Aspekty technického manažmentu kultúrnych pamiatok (Zuzana Grúňová, Stavebná Fakulta, Žilinská univerzita)
Princípy konverzie industriálnych pamiatok (Eva Belláková, Fakulta architektúry STU v Bratislave)

Záverečná časť workshopu
4.12. štvrtok
15:00 Prezentácia výsledkov autormi a vernisáž

Považská galéria umenia v Žiline spolu so Žilinským samosprávnym krajom usporiadala architektonický workshop určený pre študentov a čerstvých absolventov slovenských vysokých škôl v odbore architektúra. Workshop je usporiadaný pri príležitosti nadobudnutia pôvodnej parnej elektrárne, takzvanej Ciachovne, do správy Považskej galéria umenia v Žiline so zámerom jej pamiatkovej obnovy a adaptácie na kultúrne účely.

Témou workshopu je rozvíjanie a konkretizovanie funkčnej náplne objektu Ciachovne ako nového priestoru pre kultúru a umenie, s prihliadnutím na potreby Považskej galérie umenia v Žiline a na lokálny kontext mesta a regiónu. Na základe analýz účastníci otestujú a vypracujú ideový návrh architektonického riešenia daného využitia budovy a jej rekonštrukcie zameriavajúc sa na pamiatkové hodnoty objektu, ako aj na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť riešenia. Dôraz sa bude klásť na efektívne celoročné využívanie objektu, hľadanie vhodného adresáta, prehodnotenie potrieb a požiadaviek okolia i valorizáciu zachovaných kultúrnych hodnôt.

organizátor: Považská galéria umenia v Žiline, Žilinský samosprávny kraj
odborná spolupráca: Fakulta architektúry STU v Bratislave, Oddelenie architektúry ÚSTARCH SAV v Bratislave
Projekt je realizovaný vďaka: Stredoslovenská energetika, a.s.

Tlačová správa k workshopu v PDF / Plagát k worshopu v JPG