Anton Čierny: Vlasť – Homeland

Kurátor výstavy: Mira Sikorová-Putišová
Vernisáž: piatok 19. októbra 2012 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: do 18.11.2012

Anton Čierny - Vlasť (Homeland)

Súčasťou vernisáže výstavy bude prezentácia publikácie Anton Čierny, vydanej Považskou galériou umenia v Žiline.

Projekt autora vychádza z línie uvažovania, v ktorej od mapovania svojho súkromného priestoru (predovšetkým v zmysle skúmania identity a faktorov, ktoré jej formovanie podmieňujú) prešiel k realizáciám týkajúcich sa širších kontextov. Boli a spolu s jeho terajšou tvorbou sú vyjadrovaním vzťahu k danému miestu, no i k pozvoľným zmenám v ňom, ktoré ho premieňajú a formujú.
Vlasť je široký a skôr abstraktný pojem, ktorý určujú charakteristiky, medzi ktorými najviac rezonujú definície ako: spoločne zdieľaný geografický a kultúrny priestor, príslušnosť nielen k jeho histórii, ale aj súčasnej tvári. Vlasť je však pomerne neuchopiteľný konštrukt a býva formulovaný vždy jedinečným subjektívnym videním konkrétneho jedinca, a tak je ťažko nájsť dve úplne totožné vyjadrenia. Tým sú jej definície často názormi podfarbenými sentimentom, no na druhej strane aj snaženiami o racionálne postrehy.
Anton Čierny sprostredkúva pohľad na problematiku vlasti v rôznorodej škále, v ktorej osciluje medzi univerzálnejšími definíciami a osobným postrojom, ktorého autenticitu podporuje najmä pozícia performera – aktéra videí. Diela prezentované na výstave sú jeho analýzou pojmu vlasť. Nesnaží sa v nej však zaujímať definitívne stanoviská, naopak – ponúka skôr návody alebo vytvára uhly pohľadu ako na tento fenomén nazerať. Je to čitateľné aj v prístupoch i samotných témach jednotlivých zobrazení: od takmer banálne pôsobiaceho výseku vybraného urbánneho celku, no ukotveného v konkrétnom čase ako výseku z koloritu určitého geo-priestoru, cez radikálnejšiu artikuláciu venovanú historicko-politickým, ale aj hospodárskym aspektom, ktoré sa podieľajú na vnímaní, chápaní i formovaní pojmu vlasť, až k jeho úvahám o nej, kde sa zaoberá teritorialitou a hranicami. Výraznými činiteľmi, určujúcimi pre vnímanie problematiky vlasti, sú čas a krajina a ich vzájomný vzťah, kde čas funguje nielen v zmysle historickom, či ako dôležité zastavenie sa v momente, no najmä ako katalyzátor zmien v krajine, ktorá je pretváraná nielen jeho pôsobením, ale predovšetkým činnosťou človeka.
Tak ako je obsah pojmu vlasť nestabilný, premenlivý a často krát prakticky neuchopiteľný, vyznievajú aj práce autora. Sú postavené na konštruktoch rozkolísania, lavírovania a súčasne zacieľovania, ktoré sú nástrojmi používanými pri jeho analýzach. Rámec týchto realizácií vytvárajú priebežne prezentované rozhovory na tému vlasť s odborníkmi z oblasti umeleckej praxe.