Ašot Haas – Nestálosť geometrie

Kurátorka výstavy: Mira Sikorová-Putišová
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj)
Vernisáž: štvrtok 6. septembra 2012 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 7.9. – 7.10. 2012

Ašot Haas - Nestálosť geometrie

Diela a realizácie Ašota Haasa je síce možné formálne zadeľovať do kategórií sklenenej plastiky, op artu či konštruktivistického umenia, avšak každé jeho dielo z týchto kategórií v sebe nesie určitú pridanú hodnotu navyše, ktorá ho činí v rámci nich osobitým. Popri zjavných znakoch geometrie a konštruktivizmu s náležiacich racionálnym výtvarným jazykom sú totiž dôkazom uchopenia prakticky neuchopiteľného – zhmotnenia princípov existencie a fungovania fyzikálnych zákonov, v našej prítomnosti trvalo prítomných, no bežne neviditeľných. Autorovo ovládnutie a následné používanie postupov, ktoré majú pôvod vo sfére matematiky a fyziky, fragmentuje naše optické vnemy tak, aby sme ich prítomnosť vnímali cez efekty nestálosti, vibrácie, či ilúzie pohybu v inak statických objektoch, maľbách alebo plastikách. A práve narábanie s iluzórnosťou (miestami až vyvolávaním optických manipulácií) nás nenecháva vnímať iba ich „high-tech“ chladné estetické parametre. Autor rozohráva hru s našim (inak triezvym) vnímaním reality a zámerne rozširuje jej hranice, čo spôsobuje, že realizácie, inak prísnych geometrických a technických parametrov, vnímame ako nestatické, efemérne, alebo dokonca živé – pulzujúce.
V dielach Ašota Haasa sa stretávajú prvky a postupy náležiace do sfér dizajnu, sochárstva a sklárskeho výtvarníctva. Príčina je skrytá v autorovej trajektórii štúdií, počas ktorej pôsobil vo viacerých ateliéroch. I to sa výrazne podpisuje pod viac vrstevnatosť obsahu a koncepcií jeho diel.

www.asot.sk