Blažej BALÁŽ: Texty 1988 – 2007

kurátor: Vladimír Beskid
13.09.2007 – 14.10.2007

Výstava autora strednej generácie Blažeja Baláža (1958) predstaví retrospektívny pohľad na jeho tvorbu v oblasti konceptuálneho textu za posledných dvadsať rokov v rôznych rovinách, modifikáciách, stratégiách a technikách. Koncom 80-tych rokov začína používať textové konceptuálne odkazy vo svojich grafikách (Mechanický raj), ktoré sa začiatkom 90-rokov emancipujú vo veľkorozmerných materiálových obrazoch – makarónskych metatextoch DEMOCRAZY (1991), HROBONJOUR (1992), SVETLOVEC (1992), či v práci POLETIKA (1993) so socio-politickým kontextom.
S rôznou stratégiou sú koncipované viaceré dekonštruktívne grafické práce z 90-tych rokov realizované autorskou tlačou – hĺbkotlač mincami (rozkmitaná matrica) z cyklu „Bľabot a bes“. Na jednej strane sú to práce založené na „platónskom východisku“ EARTH, HEART, IDEATH, WEAST, (1992/93), alebo neskôr ironický intertext HEXAMETER (1995), či semi-tautologická palindromová inverzia THEEHT (1996).
Začiatkom prvého decénia sú to najmä nové práce, lingvistické konceptuálne maľby, prinášajúce po formálnej stránke dve formy : písmená tvorí recyklačný odpad – piliny z mincí, napr. v ironickom GELD MACHT FREI (2001), MONEYENOM (2003), CELEVRITI (2004) alebo opačne: pozadie okolo písmen vytvárajú samotné opilníkované mince: CLEANMONEY (2002), GODSAVEUS (2003), WETRUSTIN (2003/07).
Okrajovou polohou sú plastické materiálové obrazy : bAnálny text (200 x 600 cm, 2000/2003). WHY PIG FLY (ľavá časť diptychu), WHY DOG CRY (pravá časť diptychu). Text nedominuje, je „roztrúsený“, marginálny, ale pritom určujúci. Na túto prácu nadväzuje HOWMONEYTREES ( 140 x 357 cm, 2003/07) s vyhroteným ekologickým posolstvom.
V posledných rokoch vzniká rozsiahly cyklus Treptomachie, až s obsesívnym hľadaním, hromadením a triedením slov s deviatimi grafémami. Autor pracuje najmä v týchto dvoch stratégiách:
1. horizontálne konceptuálne texty s vyhrotenejším sociálnym kontextom: UMENIE KLAMAŤ, UMENIE ZABÍJAŤ, UMENIE KRADNÚŤ , UMENIE PREŽIŤ (2004/05). Horizontálne texty s dvojitým čítaním (prvotný a druhotný text): TOTOJEZIVOTPRESVINE (resp. TOT JEZ VOT SVINE) (2006/07).
2. horizontálno-vertikálne „geometrizmy“, 3 x 3 morfémy v rozsiahlom cykle Treptomachie- maľby, kresby, digitálne tlače. Úplne nové dekonštruktívne čítania (dvojplánové a tiež horizontálne aj vertikálne, prinášajú početné najnovšie riešenia Treptomachií, akými sú : MONEYENOM 3 (2003/07), HOMOHUMUS (2003/07). Prinášajú rozbitie syntakticko – sémantickej celistvosti jednotlivej grafémy Každé písmeno je rozložené na viac horizontálne členených farebných pásov, každá farba má sémantickú hodnotu svojho vnútorného, odvodeného, „nájdeného“ slova, ktoré sa nachádza v základnom 9 grafémovom „metaslove“. Tieto riešenia prinášajú úplne posledné práce : TREPTOMACHIA.EN– A / How to domesticate the English language /, IDEALISTO, POSTHUMAN, WARTERAUM, WARTEZEIT z posledných dvoch rokov. Makroštruktúrou sa stáva veľkorozmerná inštalácia z digitálnych tlačí TREPTOMACHIA. S K– O – NIE 1 – 104 (ocenené na výstave Súčasná slovenská grafika 16, ŠG Banská Bystrica, 2005, Cena mesta Banská Bystrica).

Osobitnú kapitolu tvorí niekoľko prác, ktoré sa viažu k denníkom SME a Wall Street Journal. Sú to „prisvojené texty“ s názvom jednotlivých recenzií: TREPTOMACHIA.SK – SME I 276p13 (Čo píšeme, musí byť podložené životom), 2004, TREPTOMACHIA.SK- SME I 276p13 (Umelcova koža nie je na predaj), 2004.

Výstava po premiére vo Východoslovenskej galérii v Košiciach v jedinej žilinskej repríze prezentuje ojedinelý program Blažeja Baláža, ktorý je postavený na vzájomnom vzťahu textu a obrazu v súčasnej vizuálnej kultúre a je osobitým príspevkom ku post-konceptuálnym tendenciám nielen v slovenskom kontexte. Bude otvorená do 14. 10 .2007.

Blažej Baláž:
narodený v roku 1958 v Nevoľnom, okres Žiar nad Hronom. 1977-83 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 1994 – odborný asistent na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 1996 – menovaný docentom po habilitácii na VŠVU v Bratislave. Žije v Trnave, kde pôsobí ako mimoriadny profesor a vedúci Katedry pedagogiky výtvarného umenia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.