PMI III Satelit 2022 – IVANA ŠÁTEKOVÁ / Neznesiteľná ťažkosť bytia

Otvorenie výstavy: utorok 22. novembra 2022 o 17 h
Trvanie výstavy: 23. 11. 2022  ̶  28. 2. 2023
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prízemí
Kurátorka: Kristína Hermanová

Satelitom dočasne rozširujúcim stálu expo­zíciu Prvé múzeum intermédií III - Nežná sila, ktorá je venovaná tematike rodu, je výstava Ivany Šátekovej.

Na súčasnej slovenskej scéne patrí Ivana k výrazným osobnostiam. Vo svojich dielach prináša ostrú kritiku a iróniu. Priamočiare vyjadrenie kritického názoru na stav spoločnosti nebýva obvyklou stratégiou výtvarných umelcov, takisto humor je na slovenskej výtvarnej scéne pomerne ojedinelým prvkom.
Ivana Šáteková sa dlhodobo zaoberá skúmaním našej národnej mentality, bez pátosu pomenúva to, o čom si myslí, že je našim národným folklórom. Aktuálnejšími než legendárna pohostinnosť, zbožnosť či skromnosť sa javia alkoholiz­mus, malosť, či frustrácia. Za uplynuté roky sa autorka postupne posunula od komentovania k aktivizmu - svojimi dielami v súčasnosti názorovo aj materiálne podporuje LGBTI+ komunitu.

Vo svojich aktuálnych dielach sa venuje úlohe a postaveniu ženy; nepracuje však s vnútornou intimitou, ale príznačne spra­cováva spoločenské témy. Vo vizuálnom jazyku folklóru, s použitím techniky vyší­vania na staré autentické obrusy a utierky, ponúka výtvarné reflexie nerovnosti medzi mužom a ženou.

Vystavený vyšívaný obrus s názvom Woman at work je "zdobený" výjavmi zo života ženy. Ide o scény ženskej práce - kopanie na poli, zarezanie sliepky či ťahanie opitého muža z krčmy. K týmto "tradičným" ženským činnostiam Ivana pridáva aj scény z 21. sto­ročia, napr. žena sediaca na fit lopte, pra­cujúca na notebooku; a tiež činnosti, ktoré bežne patria k prácam typicky vnímaným ako "mužské" - kosenie, rezanie motorvou pílou, vŕtanie, a pod. Vymenovávaním ženských povinností v domácnosti aj mimo nej, Ivana Šáteková prispieva do expozície Nežná sila, kde sa viackrát objavuje tema­tizovanie stereotypne vnímaného mužsko-ženského sveta a rodovo rozdelené úlohy. Autorka tiež otvára tému ženskej neplatenej práce a jej hodnoty v porovnaní s ľahko vyjadriteťnou hodnotou práce v zamestnaní - výškou platu. Levitujúci stôl s obrusom je možné obchádzať stále dokola, čo evokuje stupňujúcu sa rýchlosť v neko­nečnom kolotoči každodennosti: vyprevadiť deti do školy, zavesiť bielizeň, navariť, porý­ľovať, stiahnuť zajaca z kože, umyť záchod, doniesť vodu... a tak stále dokola.

V dielach Naše, Neznesiteľná tažkosť bytia a Opekačka je žena objektom, podriadená vyššie postaveným jedincom či inštitú­ ciám. Vo všetkých zobrazených situáciách, aj v tých zo súčasného prostredia, je zobra­ zovaná žena oblečená vždy v ľudovom kroji. Tento kontrast môže byť chápaný ako meta­ fora postavenia ženy, ktoré sa za posledné stáročia vo svojej hlbokej podstate nezme­nilo. V našom patriarchálnom svete žena naďalej zostáva tým "slabším pohlavím", menejcenným človekom.

Ivana Šáteková (*1984) je absolventka VŠVU v Bratislave. V roku 2013 sa stala finalistkou Essl Art Award, a v roku 2014 jej bola udelená Cena Nadácie Tatra banky. Je členkou kresliarskeho tria Dzivea, spo­ lupracuje na časopisoch Bublina a Príbehy 20. storočia. Vo svojej tvorbe používa maľbu a kresbu inšpirovanú komiksom, no pracuje aj s inými médiami (výšivka, objekt, interaktívna inštalácia). často prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom, na základe čoho komentuje hlboko zakorenené paradoxy a absurdity v slovenskej spoločnosti. Žije a tvorí v Bratislave.