Ján Triaška – MEDZISTAV

14.02.2008 – 16.03.2008
Kurátorka výstavy: Mira Putišová
Výstavu podporil:Ultraframe, s.r.g.

Tvorba Jána Triašku (narodený v roku 1977 v Novom Sade, Srbsko) pomerne výstižne charakterizuje podobu aktuálneho výtvarného umenia, najmä jeho čoraz radikálnejšiu tendenciu smerujúcu ku stieraniu hraníc medzi klasickými a digitálnymi médiami a celkovú novú hybridnú povahu médií. Vo svojej tvorbe autor vychádza z premisy, že v prvom rade je nutné dešifrovať povahu médií samotných, tak aby neskôr mohol začať pracovať s nimi v polohe vzájomných intermediálnych presahov. Tu sa začína javiť čoraz očividnejšou znejasnená hranica medzi nimi – najmä medzi klasickou maľbou a digitálnym obrazom.
Vzájomnej interakcii tradičného a nového média sa J. Triaška začal intenzívne venovať približne pred troma rokmi. V tom čase prvý krát prezentoval sériu tzv. Malieb/Implantátov s názvom Green Screen, ktoré pozostávali z akrylovej maľby a počítačových animácií projektovaných na plochu plátna. Vznikol tak druh nového obrazu, oplývajúci inými charakteristikami a najmä ďalšou dimenziou: časom – veličiny, ktorá je pre maľbu vyslovene netypická. Tieto nové obrazy majú svoju vlastnú vizualitu, pričom je nutné podotknúť, že symbióza oboch médií je v tomto prípade zámernou réžiou autora.
Ďalšia časť tvorby mladého autora sa pohybuje v okruhu postfotografie – média, ktoré sa v slovenskom výtvarnom umení výraznejšie etablovalo v 90. rokoch minulého storočia a je preň charakteristické prelínanie a mixovanie prvkov pôvodnej analógovej fotografie, digitálnej fotografie a elektronických médií. Z tejto časti spektra tvorby výtvarníka pochádza cyklus IZMUS, manipulované fotografie a lightboxy zachytávajúce autorom pozmenenú existujúcu bratislavskú architektúru, do ktorej namiesto estetizujúcich prvkov – sôch, navrhol postavy snajperov. Tu hádam najviac vystupuje do popredia socio-politický aspekt, ktorý je vlastný pre väčšinu jeho prác. Vygenerovaný do radikálnejšej polohy je v interaktívnej inštalácii/videoobjekte Peep Show, kde ironicky vyjadruje svoj názor na dôležitosť politických lídrov v živote obyčajného človeka.
Angažovaný akcent je zašifrovaný aj v jeho poslednej najnovšej kolekcii veľkoformátových malieb Little Big City venovanej tematike životného obytného priestoru jedinca, pričom ako námet pre ďalšie jeho ďalšie obrazové transformácie si vybral štandardnú panelákovú bytovú jednotku. Pracuje s jej strohou unifikovanosťou, vytvára jej variácie a smeruje tak ku zaujímavej polohe neoabstrakcie.
Projekt Jána Triašku Medzistav (názov mimo iného výstižne charakterizuje najmä doterajšiu autorovu žánrovú neukotvenosť) je prvou rozsiahlejšou samostatnou prezentáciou jeho tvorby.