Ján Triaška – Postava (po)stoj

20.10. – 20.11.2016
Vernisáž: štvrtok 20. októbra o 17.00 hod.
Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava v Považskej galérii umenia v Žiline obsahuje realizácie autora z posledného obdobia. Figúra alebo proces či fenomén figurácie sa však v jeho maliarskej tvorbe objavuje priebežne, no s rôznou mierou intenzity. Ak sa pozrieme na doterajšiu tvorbu autora cez optiku figúry alebo prítomnosť postavy v jej výstupoch, je zjavné, že, až na niekoľko „vybočení“, resp. polôh maľby, kde základným konštruktom je text, prípadne rôzne podoby, i tak výrazne subjektivizovanej, abstrakcie, je dôležitým prvkom. Jej prítomnosť je v jeho tvorbe priebežná – skrz motív piktogramu v starších prácach, kde je aktérom určitého mikropríbehu alebo komentátorom situácie, býva zobrazená napr. ako postava anonymného developera s výrezom namiesto hlavy (séria malieb venujúca sa vybranej sociálnej problematike), a v momentálnej situácii sa dá povedať, že sa stala ťažiskovým elementom jeho maľby.
Autor narába s explicitnou podobou figúry alebo s jej fragmentmi, chápe ju ako reálneho zástupcu skutočnosti, aj ako jej symbolické či ikonografické zastúpenie. Využíva systém tzv. postmodernej narácie, v ktorej sa stretávajú odkazy na historickú figuratívnu maľbu (maliar apropriuje jej typické formy) s ikonografiou pop kultúry dneška, ktorej súčasťou sú aj vizuály figúr detských resp. tínedžerských hračiek, pc hier a podobne. Figurácia je kľúčovou kontextuálnou jednotkou, ktorou výtvarník kriticky reaguje súčasné – predovšetkým negatívne kultúrnospoločenské, najmä sociálne fenomény. Zároveň však akoby ňou spochybňoval i hodnotu historickej maľby, či jej automaticky očakávanú evaluáciu danú ubiehajúcim časom.
V doterajšej tvorbe Jána Triašku sa okrem malieb objavili i postfotografie, video s spojitosti s objektom, site-specific inštalácia, lightbox integrujúci obrazy vychádzajúce z digitálnych tlačí a počítačová animácia. Bola súčasťou tzv. implantátu – podoby zobrazenia, spájajúceho digitálnu zložku a tradičnú maliarsku. Rôznorodosť médií však nikdy nebola prejavom ich skúšania si cieľom nájsť si to výhodné. Naopak, je dôsledkom autorovej schopnosti komplexne uchopiť dané dielo, všetky aspekty, ktoré obsahuje, a zároveň dôkazom, že autor je schopný si pre riešenú problematiku zvoliť relevantnú formu. Tvorba (predovšetkým maliarska) Jána Triašku v zásade predstavuje typ mimo majoritného prúdu – všeobecne obľúbeného pre vizuálnu spektakulárnosť, ktorá v súčasnosti môže byť i výsledkom technických a technologických špekulácií. Vernisáž výstavy Jána Triašku s názvom Postava Po(stoj) v kurátorskej koncepcii Miry Sikorovej-Putišovej bude vo štvrtok 20. októbra 2016 a výstav potrvá do 20. 11. 2016.

Ján Triaška sa narodil v roku 1977 v Novom Sade v Srbsku. V roku 2007 ukončil doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave na Katedre maľby (prof. Ján Berger). Žije a tvorí v Bratislave.

Ján Triaška – Postava (po)stoj
– katalóg k výstave (PDF)