JÓZEF ROBAKOWSKI / Videomasochizmy

Otvorenie výstavy: sobota 13. apríla 2024 o 17 h
Trvanie výstavy: 14. 4. – 15. 6. 2024
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na I. poschodí
Kurátor: Łukasz Guzek
V spolupráci: Mira Sikorová-Putišová, Richard Gregor
Výstava sa koná pod záštitou Jeho Excelencie veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku, Macieja Ruczaja

Výstava diel Józefa Robakowského, významnej osobnosti poľského a východoeurópskeho vizuálneho umenia a neoavantgardy, je prvou rozsiahlejšou prezentáciou jeho tvorby v slovenskom galerijnom prostredí. Autor sa narodil v roku 1939 v Poznani. Je tvorcom experimentálnych filmov, videí, inštalácií, fotografií, objektov, kresieb a dokumentov o umení. Je tiež autorom teoretických textov a pedagógom, organizátorom multimediálnych akcií.
Výstava predstavuje v zmysle umenia to, čo nazývame experimentálnym prístupom a rozšíreným poľom akčného umenia, fotografie a videoumenia, a to v období druhej polovice 20. storočia, ktoré má v regionálnych variáciách v zmysle histórie umenia svoje príbuzné podoby aj v slovenskom prostredí. Uskutočňuje sa v Považskej galérii umenia v Žiline v rámci jej dlhodobého výskumu v oblasti nových médií na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Je dôležitým projektom, ktorý významne prispieva k podpore vnímania mediálneho umenia cez jeho príbuznosti, ktoré boli typické najmä pre obdobie totalít v stredoeurópskom regióne. Z tohto dôvodu je súčasťou výstavy aj sekcia pozostávajúca z výberu diel od umelcov z Maďarska, Slovenska a Českej republiky.

Názov výstavy je provokatívny, ale jej téma sa týka súčasných kľúčových problémov umenia. Výber z tvorby Józefa Robakowského bude tentoraz predstavený ako následok performatívneho faktoru, body art-u: všeobecne biologickej sily umelca, ktorá zodpovedá za umeleckú tvorbu jeho diel mediálneho umenia. Motívom, ktorý sprevádza diváka výstavou, je voda. Z fotografie zobrazujúcej pokojné more, cez burácajúce Niagarské vodopády až po energetický manifest s krédom umelca - "Umenie je energia". Súčasťou výstavy sú fotografie zhotovené od začiatku 70. rokov 20. storočia. Kombinujú performatívny výkon nasnímaný fotograficky a sú tak analytickým prístupom k médiu fotografie, ktorý bol charakteristický pre konceptuálne umenie danej doby. Spolu s fotografiami budú na výstave premietnuté aj krátke filmy, ktoré sú fotograficky nasnímanými performanciami. Všetky série diel ukazujú na Robakowského osobný prístup k umeniu, ktorý sa tak stáva politickým umením.

Kontinuitu jeho tvorby v súčasnosti dokazujú súčasné digitálne konverzie, vyrábané na základe obrazových modelov zo 60. rokov. Kino sekcia na výstave je rozdelená do troch tematických častí: „Biologické predstavenia“ - v tomto súbore divák uvidí krátke filmy „Moje videomasochizmy“, podľa ktorých je pomenovaná výstava, sekciu „Analytické kino“, predstavujúcu štrukturálny prístup umelca a autorove „Filmy o umení“, ktoré patria do špecifickej kategórie dokumentárnych filmov. Výstava umožňuje spoznať diela umelca Józefa Robakowského ako dôležitú súčasť poľského umenia.

Vernisáž výstavy za účasti autora Józefa Robakowského bude v sobotu 13. 4. o 17 h vo výstavných priestoroch PGU na I. poschodí.

Partneri výstavy:


Powaska Galeria Sztuki w Żylinie
13. 4. – 15. 6. 2024
Kurator: Łukasz Guzek
We współpracy: Mira Sikorová i Richard Gregor
Patronat nad wystawą objął Jego Ekscelencja Ambasador RP na Słowacji Maciej Ruczaj

Wystawa prac kluczowej postaci polskiej i wschodnioeuropejskiej sztuki wizualnej i awangardy jest pierwszą na dużą skalę prezentacją jego twórczości w środowisku słowackim. W kategoriach nowych mediów i sztuki mediów twórczość Józefa Robakowskiego (*1939, Poznań) reprezentuje to, co nazywamy eksperymentalnym podejściem i rozszerzonym polem sztuki wideo, zwłaszcza w okresie przed końcem lat 80. XX wieku. Wystawa w siedzibie Powaskiej Galerii Sztuki w Żylinie ma na celu pokazać twórczość artysty w sposób przekrojowy – zwłaszcza w dziedzinie filmów eksperymentalnych i wideo od lat 60. XX wieku. Prezentuje ona wybór prac wideo i obiektów z lat 80. XX wieku i późniejszych. To ważny projekt, który znacząco przyczynia się do promowania postrzegania sztuki mediów poprzez jej pokrewieństwa, które były szczególnie typowe dla okresu słabnącego totalitaryzmu w regionie Europy Środkowej.

Realizacja wystawy została wsparta przez:


Museum of Art in Žilina
13. 4. – 15. 6. 2024
Curator: Łukasz Guzek
Cooperating curators: Mira Sikorová-Putišová a Richard Gregor
The exhibition is held under the auspices of His Excellency the Ambassador of the Republic of Poland to Slovakia, Maciej Ruczaj

The exhibition of key works of Polish and Eastern European visual art and visual avant-garde is the first larger presentation of his work in the Slovak environment. The work of Józef Robakowski (*1939 in Poznań) represents, in the sense of new media and media art, what we call an experimental approach and an expanded field of video art, especially in the periods before the end of the 1980s. The exhibition in the main premises of the PGU in Žilina is conceived as a cross-section of the artist's work - especially in the field of experimental films and video from the 1960s. It is a selection of video works, object creation and prints since the 1980s. This is an important project that significantly contributes to the promotion of the perception of media art through its affinities, which were typical especially for the period of fading totalitarianism in the Central European region.

Partners of the exhibition: