KDE SA STALA CHYBA? (Vizualita vs. Realita)

Kurátorka: Mira Putišová
27.03.2008 – 04.05.2008

Vystavujúci autori: Erik Binder, Marko Blažo, Patrik Illo, Marek Kvetan, Matúš Lányi, Stano Masár, Dušan Zahoranský,
Krištof Kintera
Výstavu podporili: Ministerstvo kultúry SR, Ultraframe, s.r.g.

V súčasnej podobe umenia sa stala čoraz očividnejšou snaha zobrazovať realitu tak, aby našu vžitú predstavu o nej výtvarná výpoveď zámerne znejasnila, alebo aby vzbudila výrazné pochybnosti. Možno to zjednodušene nazvať manipuláciou reality, a tá je momentálne jedným z dôležitých princípov, na ktorých je postavené aktuálne vizuálne umenie. Na jej výraznej dominancii podpísali spôsoby reflektovania reality vlastné dnešku (napríklad masovokomunikačnými médiami) ale i možnosť vytvorenia jej rýchleho digitálneho záznamu.
Výstava prezentuje rôzne formy, prístupy a výtvarné koncepcie, ktoré možno zastrešiť spoločným názvom manipulácia a transformácia reality, kde je najdôležitejším vznik očividnej polarity medzi východiskom a finálom v diele. Všetky prístupy zároveň charakterizuje na prvý pohľad navonok viditeľný vonkajší rozdiel, ktorý automaticky vzniká v procese výtvarného prepisu reality, ale aj ďalší, veľmi významný faktor, ktorým je zámerné atakovanie našich vizuálnych očakávaní, ale i podvedomia, pocitovej pamäte a skúseností, ktorý nás vedú k zamysleniu, kde nastala vo vizuálnom zázname chyba. Prezentované postupy autorov ponúkajú viacero spôsobov akými možno vytvárať zámerne pozmenenú realitu. Jedným zo základných je napríklad privlastňovanie si záznamov iných realít apropriáciou, či citáciou. Použitie digitálnych a elektronických médií zároveň vedie ku takým transformáciám reality, ktoré vytvárajú jej novú podobu (de)kódovaním alebo komprimáciou jej záznamu. Takýmto spôsobom pracujú vystavujúci autori Marek Kvetan, Stano Masár a Dušan Zahoranský Zaujímavou podobou manipulácie reality sú aj vizuálne paradoxy, kde sa stretávajú zdanlivo nezlučiteľné prvky, ktoré však spolu tvoria logické a fungujúce väzby, pričom často krát vznikajú (re)mixovaním atribútov rozličných realít a čitateľná je u Marka Blaža, Erika Bindera či u Patrika Illa ale aj českého autora Krištofa Kinteru. Do poslednej skupiny inak transkribovanej reality patria vizuálne metafory, ktoré sú výsledkom zastúpenia zobrazenia reality iným, nie jej bežne náležiacim, ikonografickým, či znakovým systémom a v tejto oblasti ponúka zaujímavý program najmladší zo zúčastnených autorov Matúš Lányi. Výstava predstavuje rozličné prístupy v manipuláciách reality realizované v podobe maľby, digitálnych médií, ale aj v objekte a inštalácii.