Ladislav Berger – SPOVEĎ

18.12. 2003 – 8.2. 2004
kurátor: Bohumír Bachratý, Milan Mazúr

V Považskej galérii umenia v Žiline bola 18.12.2003 otvorená výstava Ladislava Bergera. Už názov výstavy naznačuje, že divák bude mať možnosť vidieť doterajšiu celoživotnú tvorbu tohto žilinského maliara.
Ladislav Berger vstúpil na výtvarnú scénu na začiatku 70. rokov. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u profesora Ladislava Čemického a profesora Jána Želipského. Ihneď po skončení štúdií nadviazal na líniu figurálneho a krajinárskeho maliarstva a postupne kreoval svoj vlastný autorský program. Pre tvorbu autora sa stalo charakteristickým transformovanie umenia moderny v kontexte so súdobými maliarskymi tendenciami a rozvíjanie princípov novej figurácie. Zastrešujúcim znakom sa stala jasne čitateľná expresivita a realistické videnie skutočnosti a tieto znaky sú permanentne prítomnými v jeho maľbách. Tematické spektrum jeho tvorby ponúka dve čiastočne sa prelínajúce námetové okruhy, ktoré boli autorovi bytostne blízke počas celého jeho tvorivého obdobia a dodnes aj sú. Človek a krajina, či človek v krajine a následné výtvarné uvažovanie nad týmto vzťahom umožnilo autorovi nazerať naň stále z nových uhlov pohľadu hľadať a objavovať jeho ďalšie skrité nuansy a metafory. Krajiny a figurálne maľby Bergera sú vždy zrkadlom danej doby, v ktorom sa odráža krehkosť existencie jedinca – človeka, alebo nevyvážený vzťah človeka a prírody. No ich tvorca sa nikdy nestavia do role nemilosrdného a tvrdého kritika problematiky, na ktorú poukazuje, skôr si vyhraňuje pozíciu ich úprimného komentátora.