Letný rešerš (diela zo zbierky PGU)

Koncepcia: Mira Sikorová-Putišová
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Sprístupnenie štvrtok 11. júla 2019 v Považskej galérii umenia
Trvanie výstavy: do 15. 9. 2019
Autori prezentovaných diel: Miloš Alexander Bazovský, Juraj Bartusz, Martin Benka, Roman Galovský, Ašot Haas, Vincent Hložník, Július Koller, Marek Kvetan, Tomáš Mašín (CZ), Peter Meluzin, Alex Mlynárčik, Tomáš Ruller (CZ), Peter Rónai, Jozef Srna ml., Ján Triaška, Jana Žáčková, Radovan Čerevka

Považská galéria umenia v Žiline v zbierkovom fonde spravuje k dnešnému dňu takmer 5 tisíc zbierkových predmetov zahŕňajúcich rôzne disciplíny výtvarného umenia – médiá klasické a nové, ktoré dokumentujú predovšetkým podoby umenia 20. storočia, no tiež 21. storočia. Najobsiahlejšiu časť zbierkového fondu galérie tvorí kresba ako dôsledok profilácie galérie pred rokom 1989 zameranej na prezentáciu kresby v pravidelnom bienále a s ním previazanou akvizičnou činnosťou. V súčasnosti, viac než štyridsať rokov od vzniku PGU, zloženie zbierkového fondu odráža nielen snahu inštitúcie dokumentovať tendencie umenia 20. storočia dielami jeho popredných predstaviteľov, ale predovšetkým zameranie akvizičnej stratégie po roku 1990, ktorá sa – popri tejto línii – venuje aj získavaniu diel z oblasti nových médií – objektu, inštalácii a videoumeniu.
Prezentovaný segment diel zo zbierky PGU v Žiline pod názvom Letný rešerš predstavuje diela, z ktorých bola väčšina do zbierky získaná po roku 1990, no ťažisko tvoria roky nového milénia. Ide o diela v pomerne širokej škále médií s dôrazom na intermediálne a mediálne polohy – ich pandantom je časť venovaná obrazu a jeho intermediálnym presahom, no i dielam, ktoré v zmysle média kresby odkazujú na zameranie zbierkotvornej činnosti po vzniku galérie v roku 1976. Hoci len sekundárne, práce umelcov na základe tematickej či formálnej príbuznosti vytvárajú aj určité voľne ohraničené okruhy, venované napr.: figúre a jej expresívnym polohám, tendenciám geometrie či konštruktivizmu, artikulujú zaujatie prostredím – krajinou (ako žánrom), no i mestom, reflektujú vplyv komunikačných médií, zacieľujú sa na autora ako subjekt umenia. Prezentovaná kolekcia zároveň upozorňuje na fakt, že diela sa do zbierky galérie získavajú (popri pomerne zriedkavej podobe daru) nákupmi s použitím finančných zdrojov pridelených zriaďovateľom, no dôležitý podiel vytvárajú mimorozpočtové prostriedky z dotačných programov – Ministerstva kultúry SR, od roku 2016 Fondu na podporu umenia.
Akvizičná činnosť ako jedna z ťažiskových funkcií Považskej galérie umenia má svoj viditeľný výstup aj v expozícii Prvé múzeum intermédií, otvorenej v roku 2012, ktorá predstavuje výlučne diela nových médií a videoumenia a stálej expozícii diel Vincenta Hložníka od roku 2009. V priebehu posledného desaťročia PGU v Žiline získala na nákup diel dotácie prostredníctvom udelených grantov v celkovej výške 76.075 eur, z toho v roku 2019 vo výške 15.525 eur.

Získanie akvizície – diela R. Galovského podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Získanie akvizícií – diel M. Kvetana a R. Čerevku finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.