MONIKA A ĽUBO STACHO / Sakrálne príbehy

Otvorenie:  štvrtok 22. septembra 2022 o 17.00 hod
Trvanie: 23. 9. 2022 – 12. 11. 2022
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Kurátori: Peter Megyeši, Peter Salner
Dizajn výstavy: Pavel Choma

Autorská dvojica Ľubo a Monika Stacho výstavou voľne nadväzuje na projekt Dva domy jedného Pána z rokov 2008-2010, pričom vedome sa zameriavajú na chrámy, ktoré neboli zachytené v spomínanom projekte.
Ľudstvo vždy hľadalo a nachádzalo rôzne cesty k Bohu. Zámerom projektu je priblížiť divákom vizuálny jazyk týchto jedinečných stánkov, ukázať aspoň časť duchovného a umeleckého bohatstva viery, ktoré do nich stavitelia vložili. Projekt Sakrálne príbehy sú vlastne fotograficky zachytené artefakty, ktoré nás presahujú a s ktorými sa ľudia snažili rôzne vyrovnať. V dávnejšej minulosti, keď ešte myšlienky Biblie neboli šírené kníhtlačou, práve románsko-gotické kostoly, prostredníctvom monumentálnych nástenných malieb prerozprávali a zvečnili Starý a Nový zákon /Biblia Pauperum/. Vtedajší umelci cez ikonografiu malieb približovali ľuďom v príbehoch starozákonných prorokoch Abraháma - praotca viery, Izáka, Jákoba, Mojžiša a ďalších až ku Kristovi a evanjelistom. Okrem kostolov predstavujú aj príbehy niektorých synagóg, ktoré sú vyzdobené len abstraktnou, ornamentálnou výzdobou, ktorá vychádza z príkazu Tóry nezobrazovať podobu B-ha svojho. Abstraktný dekór zároveň nerozptyľuje pozornosť veriacich. Autori podklady k projektu čerpali štúdiom historických faktov, virtuálnym putovaním po Slovensku ale hlavne fyzickou návštevou vybratých chrámov. Čítanie týchto príbehov je závislé od miery vedomostí a empatie divákov. Celý projekt je rozdelený do šiestich kapitol: Minulosť, Rituály, Kultúra, Konzum, Smútok a Krása.
Projekt začína pri megalitickej svätyni v Holíči a pokračuje cez chrámy rôznych prúdov kresťanstva a židovské synagógy, až do súčasnosti. Vizuálnou skratkou tlmočia niektoré historické udalosti od príchodu kresťanstva, cez vznik chrámov v románskom slohu, neskôr v gotickom a ďalších. Projekt zachytáva aj gréckokatolícke kostoly východného rítu, ktoré sa nachádzajú na hranici medzi európskou západnou kultúrou a východnou Byzanciou. Zničenie židovskej komunity počas holokaustu spôsobilo aj následné devastácie a zbúranie viacerých synagóg, ale aj v prípade mnohých zachovaných sa ich funkcie diametrálne zmenili. V prípade súčasných rekonštrukcií sa pred návštevníkmi objavuje krása ich múrov a stien, absentujú však tí, pre ktorých boli tieto stavby určené. Stávajú sa miestnymi kultúrnymi centrami, neslúžia však na bohoslužby a komunikáciu veriacich s B-hom.
Po drevených synagógach zo stredoveku už na Slovensku nenájdeme žiadnu stopu, ale ako najstaršiu zachovanú zmienku o židovských chrámoch sa nám podarilo zachytiť v Bratislave gotický portál zo synagógy z roku 1335, ktorý je súčasťou dnešnej Kaplnky Božieho tela.
41 obrazov projektu je realizovaná v monumentálnej podobe farebnou tlačou na plátno, rozmerov 150 x 100 cm. Tieto veľké tlače sú doplnené fotografiami formátu A4, ktoré prostredníctvom detailov približujú osudy chrámov. Zvláštnu skupinu tvoria Zbúrané synagógy z kapitoly Smútok. Autori nasnímali súčasný stav miest, kde pôvodne stáli synagógy a doplnili ich do diptychu ako tieto synagógy vyzerali.
Zatiaľ, čo starostlivosť o kresťanské kostoly sa kontinuitne dedila z generácie na generáciu, u synagóg po holokauste na dlhú dobu vypadli celé komunity, ktoré mohli tieto stánky zveľaďovať a posúvať do budúcnosti.

Vytvorenie diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.