NENÁPADNÉ MÉDIUM (podoby súčasnej kresby)

21.05.2009 – 21.06.2009
Vernisáž 21.05.2009 o 17.00
Kurátorka: Mira Putišová

Vystavujúci autori:
Marko Blažo, Viktor Frešo, Hartworker (Lucia Dovičáková & Jozef Tušan), Peter Kalmus, Daniela Krajčová ml., Svätopluk Mikyta, Michal Murin, Mikuláš Podprocký, Veronika Rónaiová, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Anna Tretter (DE), Vlasta Žáková a Barbora Lungová (CZ) ako hosť

V súčasnosti je médium kresby ešte stále ponímané ako tradičné a klasické, a mnoho krát aj ako prípravné pre finálnu realizáciu diela v inom. Podoba aktuálneho výtvarného umenia, najmä jeho hybridná povaha, spojená so stieraním hraníc medzi pôvodne striktne určenými formálnymi podobami jeho žánrov, a vplyv digitálnych technológií však výrazne poznačila aj samotnú kresbu. Tendencie súčasného výtvarného umenia ovplyvnili jej povahu – rozšírili spektrum podôb a zároveň znejasnili jej hranice. Médium kresby sa postupne „intermedializovalo“ a vygenerovalo svoje nové podoby, v ktorých je absorbované tvaroslovie a stratégie vlastné aktuálnym médiám. No popritom jej najtypickejšia vlastnosť – „rukodieľnosť“ je stále pokladaná za pozitívnu charakteristiku a mnoho (a aj mladých) autorov používa jej tradičné formy, avšak v intenciách stratégií i tematiky aktuálneho umenia. Zároveň je kresba vhodným médiom pre tvorbu s prvkami konceptuálneho umenia – v polohe zaznamenania idey, konceptu, vytvorenia rýchleho záznamu, no i prekresby na nájdenom a privlastnenom materiáli. Býva realizovaná in-situ v konkrétnom priestore, či je prítomná v dielach, ktoré možno definovať ako inštalácie na báze kresby a obrazu. Dnešná kresba čerpá prvky i z oblasti grafitti (podpis, značka) a zároveň je bázou pre animáciu – aj počítačovú.
Projektu sa zúčastňujú autori viacerých generácií, čím výstava ponúka pohľad na to, ako s týmto médiom pracujú výtvarníci rôzneho veku s rozdielnymi výtvarnými programami. Výstava prezentuje kresbu okrem tradičnej polohy (B. Sirka, V. Frešo) vo viacerých formách: ako súčasť inštalácie (V. Rónaiová, S. Mikyta, B. Lungová), in-situ realizácie (Hartworker), ako hybridné médium stojace na hranici grafiky a kresby (P. Kalmus, M. Blažo), v polohe privátneho konceptu (R. Sikora) a záznamu z akcie (A. Tretter), ako médium transformované vplyvom nových technológií – digitalizovaná animácia (D. Krajčová), videozáznam v spojení s ručnou kresbou – tabletom (M. Podprocký), v podobe gesta (podpisu), ktoré je súčasťou videoinštalácie (M. Murin), či v osobitej podobe gesta (ťahu rukou) v netypickom textilnom materiáli v prejave V. Žákovej.
Výstava teda predstavuje kresbu v súčasnosti, no zameriava sa najmä na také jej polohy, ktoré ovplyvnili nové médiá alebo predstavuje výtvarné realizácie hybridnej povahy, kde je kresba ich súčasťou. Zároveň sa odvoláva na dlhoročnú tradíciu výstav kresby – Celoslovenské prehliadky kresby, organizované v PGU medzi rokmi 1979 – 1992, pričom je sondou do dnešných rozličných foriem tohto média. No predovšetkým ponúka možnosť polemizovať so vžitými predstavami o kresbe, o jej tradičných polohách, ale aj o zaužívanom spôsobe jej prezentácie.