Patrik Ševčík – P.S.

Kurátorka: Zuzana Ševčíková
15.05.2008 – 22.06.2008

Výstava s názvom P.S. je prezentáciou doterajšej tvorby mladého slovenského autora Patrika Ševčíka. Vo svojej tvorbe pracuje v médiu plošnej inštalácie, špecificky a solitérne na našom území, v oblasti textovej inštalácie, digitálnej tlače a tiež pracuje s nájdeným prisvojeným predmetom, ktorý ďalej premieňa vo vlastných tvorivých procesoch. Výstava obsahuje priestorové textové inštalácie, svetelnú textovú inštaláciu a objektové cykly.
Autor vo svojom diele aktívne reaguje na sociálno-politické udalosti, využíva výtvarné prostriedky súčasného umenia, medziiným aj akúsi svojskú umeleckú negáciu (prázdnym miestom upozorňuje na jestvujúce). Na výtvarné stvárnenie svojich ideí využíva oba nulté body v obsahovom diapazóne. Na jednej strane pracuje s estetikou negatívneho charakteru, s prázdnym miestom pomocou ktorého vyzýva k napĺňaniu obsahov (cyklus Albumy 2007, Nástenky 2007, Bez názvu /The Map Theme/ 2005, Právo na odpoveď 2008), na druhej strane používa text s plným, jasne určeným významom, so 100% obsahovou náplňou (Relief 2008, Stereotyp 2008, Fire play 2008).
Na poli textových inštalácií využíva postkonceptuálne princípy výtvarnej tvorby s absenciou finálnej materiálnej podoby diela. Textové plošné inštalácie sú vo väčšine prípadov citáciami a výtvarnými interpretáciami nájdených textov, inokedy autor použije samostatné slovo, ktorého obsah korešponduje s jeho výtvarným spracovaním.
Sprostredkované výtvarné apely majú schopnosť osloviť diváka a ponúkajú mu priestor v oblasti skúmania dnešnej reality v intenciách súčasného výtvarného umenia.