Pavlína Fichta Čierna – (tí) „Medziostrovania“

Kurátorka výstavy: Mira Sikorová-Putišová
Úvodné slovo: Katarína Rusnáková
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Vernisáž: štvrtok 15. mája 2014 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: do 15. 6. 2014

Pavlína Fichta Čierna - (tí) Medziostrovania

Diela Pavlíny Fichta Čiernej z posledného desaťročia, v súvislosti s používaným médiom interpretované aj ako video tvorba s dokumentárnymi črtami, sa zameriavajú na tzv. sociálnych outsiderov či na ľudí v zlomových alebo hraničných situáciách, a sú predovšetkým dôkazom čoraz čitateľnejšej tendencie tzv. sociálneho obratu v slovenskom vizuálnom umení, kedy umenie nadobúda funkciu verejnoprospešnej činnosti a rola umelca sa rozširuje o ďalšie spektrum zväčša nevýtvarných činností.
Hoci realizácie autorky nespodobujú tradičné formáty participatívneho umenia, typické pre daný diskurz, v ktorom umenie funguje v prospech verejného priestoru, záujem Pavlíny Fichta Čiernej o jednotlivcov so sociálnym hendikepom smerujúci k vytváraniu neštylizovaných realistických video portrétov bez kolonizujúceho pohľadu, ktorého súčasťou, a zároveň dôležitým pomyselným jadrom je altruizmus autorky a empatický prístup k ich protagonistom, tak možno hodnotiť najmä ako spoločensky prospešnú činnosť vzťahujúcu sa k jednotlivcovi. Pre realizácie autorky je dôležitým činiteľom aj jej komunikačná zručnosť, prostredníctvom ktorej vytvára podmienky pre dlhšie trvajúci osobný vzťah s protagonistami videí alebo účinkujúcimi v dokumentoch venovaných vybraným spoločenským a sociálnym problematikám.
Tieto činitele, zdanlivo sa nachádzajúce na „pozadí“ vytvárania diela, sú rovnako dôležité ako jeho obsah či výsledná forma. Proces tvorby, do ktorého sú neodlučiteľne zahrnuté, totiž predstavuje expandovaný model kreativity, kde je umelkyňa v pozícii korektorky zanedbaných či opomínaných spoločenských sfér, a hranica medzi praxou umenia a jej civilnou existenciou sa práve vďaka nim pozvoľna rozplýva.
Výstava predstavuje prierez aktuálnou tvorbou autorky a výber z doterajšej tvorby – jej nosných diel po roku 2000. Názov súvisí s dlhodobým mapovaním ľudí v rozličných životných situáciách. Ich príbehy, výpovede a postrehy odhaľujú osobitú optiku a individuálne nároky a predstavy o hľadaní životnej harmónie, pričom autorku zaujíma najmä spôsob, akým jedinec sám vníma náročné situácie a ako sa s nimi dokáže vyrovnať.

Pavlína Fichta Čierna (narodená v roku 1967 v Žiline), absolvovala VŠVU v Bratislave. Pôsobila na VŠVU – Katedra II. a KPF Trnavskej univerzity v Ružomberku, neskôr v PGU v Žiline. Absolvovala doktorandské štúdium na FVU AU v Banskej Bystrici a v súčasnosti vyučuje na Žilinskej univerzite. V roku 2002 získala Cenu Oskára Čepana. Autorka vystavuje doma i v zahraničí, jej diela sú zastúpené v zbierkach významných inštitúcii – napr. MACBA v Barcelone, MOT Múzeum súčasného umenia v Tokiu, Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej v Krakove. Tvorba autorky je ojedinelým príkladom aplikovania elektronických a digitálnych médií. Mnohé z jej diel sú emblematickými príkladmi multimediálneho a mediálneho umenia na Slovensku po roku 1990.