Paweł Warchoł – KRESBY

14.02.2008 – 30.03.2008
Kurátor: Milan Mazúr

Pawel Warchol sa narodil v roku 1958 v Krakove. V roku 1979 ukončil Lýceum sochárstva v Nowym Viśniczu, v rokoch 1979 – 1984 študoval na Akadémii pekného umenia v Krakove a na oddelení grafiky v Katoviciach. Štúdium ukončil v ateliéri knižnej grafiky Stanislava Kluski a v ateliéri kresby Romana Nowotarskiego a Romana Kalarusa.
Warchol je známy na poľskej výtvarnej scéne ako portrétista a vynikajúci kresliar. V Považskej galérii umenia sa predstaví samostatnou výstavou po prvý krát a to cyklom kresieb pod názvom Hovoríš poľsky ?, kde autor veľmi vtipne a bravúrnou kresbou stvárňuje sám seba pri vyslovovaní hlások ź, ś, ć, ż, a, e. V ďalšej časti autor vedie dialóg medzi umelcom a svojimi príbuznými, pričom volí portréty vzťahujúce sa na svojich strýkov, ujov a vlastný autoportrét viažúci sa na svoju vlastnú fyziognómiu. Portréty robia dojem zväčšenej fotografie, avšak detail odkrýva hustú sieť čiar, ktoré tvoria formu, svetlotieň a šrafúru.
V ďalšej časti Warchol vo svojich kresbách vychádza z reálneho prostredia v reálnom prostredí a reálnom čase, pričom vo všetkých troch okruhoch vytvára vlastnú výtvarnú reč, ktorá sa stala pre jeho dielo charakteristická.
Výstavu Pawla Warchola kurátorsky pripravil Milan Mazúr, ktorý autora charakterizuje ako kresliara so širokou škálou techník a používaných výrazových prostriedkov, bohatosťou žánrových a kresliarskych realizácií po kresby voľnejšieho až maliarskeho charakteru. Výstava kresieb je akýmsi „zrkadlom“ Warcholových tvorivých premien v sústredenom hľadaní vlastného, osobitého výrazu, cestou tak zdanlivo jednoduchej kresby.