Simulakrum Republic – Radko Mačuha

kurátor: Mira Putišová
19.10.2006 – 26.11.2006

Považská galéria umenia v Žiline Vás pozýva na vernisáž výstavy mladého sochára Radka Mačuhu s tajomne znejúcim názvom Simulakrum Republic. Autor sa snaží reflektovať aktuálne stratégie výtvarného umenia, ktoré aplikuje v objektoch a inštaláciách. Projekt Simulakrum republic sa už podľa názvu opiera o stratégiu postmoderného výtvarného umenia – simulakrum, ktorá definuje znak a realitu ako ekvivalenty. Ich vzájomný vzťah má niekoľko nadväzujúcich stupňov, pričom v tom záverečnom už nie je možné rozoznať simuláciu od skutočnej reality. Zároveň ho možno chápať ako britkú iróniu súčasnej politiky a jej mechanizmov.
Jedným zo základných myšlienkových postupov sochára je nové interpretovanie dedičstva minulosti prostred-níctvom odkazujúcich a ich následné stavanie do odlišných, miestami až absurdných, súvislostí. Zaujímavým aspektom je aj manipulovanie zdanlivo nemenných foriem a s tým spojené redefinovanie ich funkcií. Sochár sa dlhodobo zameriava aj na fenomén konzumu a bezohľadnosť marketingových a reklamných stratégií vplývajúcich na náš život. Nakúpené komodity z nadnárodných reťazcov (IKEA), ale i z bazárov svojským spôsobom v štýle kutila tvarovo interpretuje a tým im dáva nový život. Používanie stratégie postavenej na využívaní existujúcich, často aj nevýtvarných prvkov, ďalej následné mixovanie ich významov je súčasťou tzv. fenoménu postprodukcie. Jednou z jej podôb je i forma určitého „pirátstva“, čiže vykradnutia a následného zneužitia určitých produktov a foriem. V prípade objektov Radka Mačuhu ide o negovanie ich pôvodného účelu hybridizáciou, čím dochádza aj ku narušeniu ich pôvodného dizajnu, tvoreného výlučne dizajnérmi IKEA. Inšpiratívnym je aj čitateľnosť procesu výroby objektov – sú pospájané bez ďalších zásahov do nich, tak ako dovoľujú ich parametre.