Tomáš Makara – Táto výstava sa nám veľmi páčila!

19.11.2009 – 31.01.2010
Vernisáž 19.11.2009 o 17.00 hod.
Kurátorka: Mira Sikorová

Považská galéria umenia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja, Vás pozýva na vernisáž výstavy Tomáša Makaru – Táto výstava sa nám veľmi páčila! Tomáš Makara (1982) v roku 2007 absolvoval Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby u profesora R. Sikoru na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Je členom a zakladateľom umeleckej skupiny Kassaboys (Košickí chlapci), v ktorej spolurealizoval výtvarné aktivity zamerané na deštruovanie mýtu o delení umeleckej scény na centrum a perifériu, alebo v nich členovia skupiny ironicky vizuálne parafrázovali dehonestujúce xenofóbne vyjadrenia voči inému národu. Tvoria súčasť jeho výtvarného programu, kde jednotlivé realizácie, predovšetkým v oblasti videa a mediálneho umenia, objektu a inštalácie zastrešoval akcent angažovaného postoja. Osobitou stratégiou mladého výtvarníka sa stalo i poukazovanie na praktiky propagánd v službách totalitných režimov alebo náboženských siekt, ktoré v rôznej intenzite využívajú, či dokonca zneužívajú výtvarné umenie vo svoj prospech.
V poslednom období sa záujem autora preniesol na tzv. širší kontext diela a jeho prezentácie divákovi, kde venoval pozornosť subjektu autora, otázke, či je poznanie jeho identity dôležitým, ako (ne)musí, resp. (ne)môže ovplyvniť vnímanie diela. V predchádzajúcom projekte sa upriamil iba na jedno dielo od jedného anonymného tvorcu, ktoré podrobil sociálnej sonde v podobe ankety u vybraných respondentov, ktorí ho hodnotili po stránke pocitovej, estetickej, symbolickej, atď., a prezentovali tak spôsob interpretácie umeleckého diela bežným divákom, ktorý od diela spravidla očakáva ťažko opísateľnú, najmä individuálne chápanú estetickú hodnotu. V aktuálnom projekte Táto výstava sa nám veľmi páčila!, ktorého názov je formulovaný ako hodnotenie či vyjadrenie názoru na prezentované výtvarné diela, je už autorov záber globálnejší: projekt je sondou do vnímania súčasného umenia obyčajným divákom, ale je zameraný aj na to, akým spôsobom vzťah percipienta a súčasného umenia vzájomne funguje.