Nulté roky/Zéró Évek

Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch
Szlovák vizuális művészet 1999 és 2011közöt négy kurátor perspektívájából

24.3. – 24.6.2012, MODEM Centrum moderného a súčasného umenia, Debrecén, Maďarsko
Kurátori výstavy: Juraj Čarný, Gabriela Garlatyová, Richard Gregor, Mira Sikorová – Putišová
Výstava Nulté roky prezentovaná pod názvom ZERO YEARS v priestoroch Centra moderného a súčasného umenia MODEM v Debrecéne v Maďarsku (24.3. – 24.6.2012).

Výstava Nulté roky, ktorú v roku 2011 organizovala Považská galéria umenia v Žiline vo svojich priestoroch a v Dome umenia v Bratislave, bola ťažiskovým výskumným projektom galérie v roku 2011 – okrem internej kurátorky PGU v Žiline Miry Sikorovej-Putišovej na ňom spolupracovali aj výtvarní kritici a kurátori - Juraj Čarný (zakladateľ prvej nekomerčnej súkromnej galérie Priestor for Contemporary art), Gabriela Garlatyová (riaditeľka Mestskej galérie v Rimavskej Sobote) a Richard Gregor (riaditeľ galérie Cypriána Majerníka v Bratislave) - všetci štyria významným podielom prispeli k prezentáciám a mapovaniu umenia po roku 2000 – výstavami a odbornými textovými reflexiami. Výstava Nulté roky/Zéró évek bola v roku 2012 v upravenej verzii prezentovaná v MODEM – Centre pre moderné a súčasné umenie v Debrecéne a ponúkla (tak ako aj v žilinskej a bratislavskej verzii), štyri kurátorské pohľady na umenie prvej dekády 21. storočia. Výstava prostredníctvom štyroch sekcií – pohľadov kurátorov, definovala charakteristiky umenia uvedeného obdobia. Projekt, ktorého súčasťou bolo aj vytvorenie videosekcie ťažiskových videí z nultých rokov, realizácia archívu dobovej kritiky výtvarného umenia (pri výstave v Dome umenia) a vydanie rozsiahleho katalógu so štúdiami kurátorov interpretujúcich cez svoj pohľad umenie dekády, mal cieľ zachytiť a upozorniť na dôležité určité diela a stratégie umelcov cez ich postavenie na mape, ktorý z odstupu času môže byť aj relatívnym. Projekt a výstava - ako jeho hlavná časť, priznával subjektívne prístupy a bol zámerným opakom celoplošného mapovania obdobia. Nekonzervoval stav umenia, naopak snažil sa naviesť ku kritickej reflexii výstavy a umenia nultých. Žilinská premiérová výstava (konala sa na jeseň v roku 2011) bola skrátenou verziou pôvodných výberov kurátorov pre Dom umenia, ovplyvnených priestorovými možnosťami PGU. Bratislavský variant Nultých rokov v Dome umenia, konaný na prelome rokov 2011/2012 priniesol širšie zastúpenie umelcov, čo obrazovo dokumentoval aj katalóg výstavy. Decembrová vernisáž bola zároveň miestom prezentácie katalógu a odbornej konferencie k umeniu sledovaného obdobia.

Projekt Nulté roky reflektoval podoby umenia dekády, ktoré na rozdiel od 90. rokov 20. storočia, silne poznačených záujmom o nové médiá i témy, charakterizuje otvorenejší model fungovania umeleckej produkcie. Tzv. „nulté roky“ priniesli nielen zrovnoprávnenie pohľadov i stratégií v umeleckej produkcii, ale aj väčšiu pluralitu kritiky a koncepcií prezentovania výtvarného umenia, čo sa odrazilo v typológii sekcií: pomenovanie kľúčových diel ako základ budúcej stálej expozície diel nultých rokov (Juraj Čarný), kritické čítanie obrazu (Gabriela Garlatyová), autenticita v post-národnej dobe (Richard Gregor), dielo ako skúsenosť a zážitok (Mira Sikorová-Putišová).

Umelci vystavujúci na výstave Nulté roky/Zéró évek:
Štefan Balázs, Binderfresh (Viktor Frešo & Erik Binder), Ivan Csudai, Ladislav Čarný, Pavlína Fichta Čierna, Anton Čierny, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Anna Daučíková, Lucia Dovičáková, Richard Fajnor, Stano Filko, Eva Filová, Zuzana Flimelová, Viktor Frešo, Peter Janáčik, Peter Kalmus, Juraj Kollár, Július Koller & Květa Fulierová, Matúš Lányi, Otis Laubert, Stano Masár, Eva Moflárová, Michal Murin, Ilona Németh, Lucia Nimcová, Roman Ondák, Igor Ondruš, Vladimír Popovič, Juraj Puchovský, Veronika Rónaiová, Jarmila Sabová-Džuppová, Dorota Sadovská, Erik Šille

Videosekcia:
Gabriela Binderová, Mira Gáberová, Mario Chromý a Mark Ther, Kassaboys (Radovan Čerevka, Tomáš Makara, Peter Vrábeľ), Jaroslav Kyša, Peter Rónai, Anabela Žigová

Organizátori: Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj), Mestská galéria Rimavská Sobota, Galéria SPACE, Bratislava, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (zriaďovateľ Mestská časť Bratislava – Staré Mesto), Slovenská sekcia AICA